Etichetă: ancpi odg 700/2014

Articolul 375

Art. 375. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 375. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Termenele se calculează pe zile lucrătoare. Ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare nu intră în calculul termenului.   Articolul 375 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 358

Art. 358. – Registrul general de intrare este acea componentă a sistemului informatic prin intermediul căreia se gestionează evidenţa cererilor depuse la registratura fiecărui birou teritorial.   Articolul 358 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 357

Art. 357. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 357. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Pentru asigurarea securităţii sistemului informatic integrat de cadastru şi carte funciară, direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale va întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea următoarelor condiţii: a) restricţionarea accesului la sistemul informatic prin mecanisme de autentificare; b) menţinerea unui jurnal de acces şi operare… Read more →

Articolul 350

Art. 350. – Articolul a fost abrogat prin ODG 1207/2020. În cazul ridicărilor topografice pentru suprafeţe care nu depăşesc două hectare, după finalizarea ridicării topografice, se redetermină coordonatele a două puncte caracteristice de pe conturul proprietăţii, prin reiniţializarea receptorului GNSS. Articolul 350 – ODG 700/2014 actualizat – Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara… Read more →

Articolul 336

Art. 336. – 01/01/2016 – Art. 336. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Deschiderea noilor cărţi funciare se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru la nivel de unitate administrativ-teritorială ori sector cadastral, în funcţie de obiectul contractului de servicii, respectiv după soluţionarea cererilor de rectificare, închiderea procedurii de verificare şi recepţie şi emiterea procesului-verbal de… Read more →

Articolul 303

Art. 303. – (1) Metodele de determinare a limitelor imobilelor se stabilesc în funcţie de amplasamentul terenului. (2) Pentru imobilele situate în intravilan, limitele imobilelor împrejmuite se pot determina: a) prin măsurători topografice ale tuturor punctelor de detaliu; b) prin metoda combinată măsurători topografice ale detaliilor liniare şi vectorizarea planurilor, în zonele în care există planuri cadastrale, topografice sau ortofotoplan… Read more →

Articolul 278

Art. 278. – (1) Beneficiarii lucrărilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la dispoziţie categoriile de date şi documente rezultate din procesul de realizare a lucrărilor de specialitate, dacă acestea nu sunt recepţionate şi/sau avizate de CNC sau oficiile teritoriale. 11/01/2017 – alineatul a fost modificat prin Ordin 1550/2016 (2) Evidenţa avizelor de începere/recepţiilor lucrărilor de specialitate se… Read more →

Articolul 272

Art. 272. – Recepţia lucrărilor de specialitate se realizează astfel: a) «abrogat» recepţia lucrărilor de teren se efectuează de către oficiile teritoriale pe raza cărora se află lucrarea de specialitate recepţionată; 11/01/2017 – litera a fost abrogată prin Ordin 1550/2016. b) «abrogat» recepţia lucrărilor de birou se face, după caz, de către Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, în funcţie… Read more →

Articolul 269

Art. 269. – Verificarea şi recepţia lucrărilor de specialitate executate sau contractate de Agenţia Naţională/instituţiile subordonate se realizează de către specialiştii proprii. În cazul în care verificarea în vederea efectuării recepţiei nu poate fi executată prin personalul propriu, se vor putea încheia contracte cu persoanele autorizate care au dreptul să verifice lucrări de specialitate în domeniu. Articolul 269 – ODG… Read more →

Articolul 214

Art. 214. – Pentru dezbaterea procedurii succesorale notariale, în cazul în care imobilele care fac parte din masa succesorală sunt înscrise în cartea funciară, precum şi pentru autentificarea actelor prin care se stinge un drept real imobiliar, notarul public solicita extras de carte funciară pentru informare.   Articolul 214 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în… Read more →

Articolul 167

Art. 167. – (1) De la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanță. Dacă prețul de adjudecare se plătește în rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate și se pot radia la cererea celui interesat, în baza dovezii efectuării plății integrale. (2) Efectele adjudecării în privința radierii ipotecilor, sarcinilor reale, drepturilor reale… Read more →

Articolul 50

Art. 50. – În procesul de verificare, avizare şi recepţie, inspectorul realizează: a) verificarea şi recepţia documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu respectarea normelor şi regulamentelor în vigoare; b) verificarea şi recepţia suportului topografic din documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului şi cele întocmite în vederea emiterii autorizaţiei de construire/ desfiinţare; c) avizarea şi recepţia lucrărilor de… Read more →

Articolul 38

Art. 38. – (1) Refuzul persoanei autorizate de a întocmi documentaţia în format digital la solicitarea oficiului teritorial se sancţionează cu suspendarea autorizaţiei pe 3 luni. 14/09/2017 – alineatul a fost modificat prin Regulament din 21/08/2017 (2) Neîndeplinirea demersurilor referitoare la sancţionarea persoanei autorizate de către persoanele desemnate atrage cercetarea disciplinară a acestora. (3) Sancţiunile aplicate se aduc la cunoştinţa… Read more →

Articolul 16

Art. 16. – Justificarea înscrierilor provizorii se face, la cerere, cu excepţia cazului în care legea prevede expres altfel, ori dacă aceasta este condiţionată de justificarea unei alte înscrieri provizorii, situaţie în care justificarea acestei din urmă înscrieri va atrage justificarea din oficiu a celeilalte înscrieri.   Articolul 16 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în… Read more →

Articolul 4

Art. 4. – (1) Activitatea de înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor din fiecare unitate administrativ-teritorială arondate acestora, se realizează de birourile de cadastru şi publicitate imobiliară denumite în continuare birouri teritoriale. (2) Birourile teritoriale se organizează ca instituţii fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, la… Read more →

Articolul 2

Art. 2. – (1) Regulamentul este elaborat în aplicarea dispoziţiilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, ale Codului civil, ale Codului de procedură civilă şi a altor reglementări cu incidenţă asupra activităţii specifice. (2) Menţiunile referitoare la hotărârile judecătoreşti irevocabile, din cuprinsul prezentului regulament, se aplică celor pronunţate… Read more →

Ordinul Directorului General 700/2014 actualizat

Ordinul Directorului General 700 din 9.06.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară Consolidarea din data de 06 ianuarie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 571bis din 31 iulie 2014 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 1140/2014; Rectificare 2014; Anexa 2015; Ordin 1550/2016; Ordin 1608/2016;… Read more →