Etichetă: aviz

Articolul 24

Art. 24 – Avize și acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utilități urbane (1) În vederea constituirii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții este necesară obținerea avizelor/acordurilor furnizorilor/administratorilor de utilități urbane pentru asigurarea și racordarea/branșarea la infrastructura edilitară, în condițiile și cu restricțiile pentru siguranța funcționării, impuse de caracteristicile și amplasamentul rețelelor de distribuție/transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament… Read more →

Articolul 10

(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin unitățile sale teritoriale, după recepția amplasamentului lucrării și a fiecărei documentații cadastrale de expropriere, are obligația de a transmite unităților administrativteritoriale lista încheierilor de respingere aferente imobilelor situate pe coridorul de expropriere după care se interzice emiterea de către autoritățile competente a oricărui aviz, acord, permis, autorizație cu privire la imobilele supuse… Read more →

Articolul 278

Art. 278. – (1) Beneficiarii lucrărilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la dispoziţie categoriile de date şi documente rezultate din procesul de realizare a lucrărilor de specialitate, dacă acestea nu sunt recepţionate şi/sau avizate de CNC sau oficiile teritoriale. 11/01/2017 – alineatul a fost modificat prin Ordin 1550/2016 (2) Evidenţa avizelor de începere/recepţiilor lucrărilor de specialitate se… Read more →

Articolul 268

Art. 268. – 11/01/2017 – Art. 268. – a fost modificat prin Ordin 1550/2016 Procesul-verbal de recepţie se redactează în 2 exemplare; un exemplar se transmite solicitantului, iar un exemplar rămâne la emitentul avizului, împreună cu documentaţia depusă pentru recepţie.   Articolul 268 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara… Read more →

Articolul 265

Art. 265. – Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUD, cuprinde: a) borderoul; b) dovada achitării tarifelor legale; c) cererea de recepţie; d) copia avizului de începere a lucrării, după caz; e) certificatul de urbanism pentru aprobarea investiţiei; f) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita pud-ului, în format digital; g) calculul analitic al suprafeţei delimitate prin… Read more →

Articolul 259

Art. 259. – (1) Recepţia lucrărilor de specialitate are ca scop verificarea îndeplinirii condiţiilor de execuţie impuse de normativele, metodologiile şi instrucţiunile elaborate de Agenţia Naţională, a standardelor tehnice în vigoare şi a avizelor eliberate. (2) Recepţia lucrărilor de specialitate se realizează pentru toate lucrările de măsurători terestre, cartografie, cadastru, geodezie, fotogrammetrie. (3) Documentaţia aferentă recepţiei tehnice se întocmeşte în… Read more →

Articolul 258

Art. 258. – Documentaţia pentru solicitarea avizului de începere a lucrării trebuie să identifice limitele zonei care face obiectul avizului şi să precizeze categoriile de lucrări ce se vor executa. În acest sens, documentaţia include următoarele elemente: a) beneficiarul lucrării; b) executantul lucrării; c) scopul lucrării şi termenul de execuţie; d) identificare zonei; e) menţionarea datelor ce vor rezulta, preciziile… Read more →

Articolul 256

Art. 256. – În cazul în care termenul de execuţie a lucrării specificat iniţial în aviz nu poate fi respectat, se procedează astfel: a) dacă termenul de execuţie nu a fost depăşit, se poate solicita prelungirea avizului o singură dată pentru o perioadă de maximum 12 luni, situaţie în care nu este necesară achitarea unui nou tarif pentru avizul de… Read more →

Articolul 255

Art. 255. – (1) Avizul se emite în două exemplare și se semnează de către inspectorul oficiului teritorial, respectiv consilierul CNC. Alineatul a fost modificat prin ODG 1207/2020. (2) Avizul este valabil până la expirarea termenului de execuţie a lucrării de specialitate pentru care a fost acordat. În cazul în care se emite notă de completare, termenul de soluţionare a… Read more →

Articolul 253

Art. 253. – (1) Avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate, numit în continuare aviz, se emite pentru lucrări de măsurători terestre, cartografie, cadastru, geodezie, fotogrammetrie pentru suprafeţe ce depăşesc 100 ha precum şi pentru toate lucrările de PUG, PUZ, indiferent de suprafaţă. (2) Avizul se solicită de către executantul lucrării de specialitate. (3) În cazul amplasamentelor izolate ce fac obiectul… Read more →

Articolul 252

Art. 252. – 11/01/2017 – Art. 252. – a fost modificat prin Ordin 1550/2016 Cererea de emitere a avizului şi documentaţia anexată la aceasta se repartizează personalului de specialitate, care după verificarea documentaţiei emite, după caz: a) aviz de începere a lucrărilor; b) notă de completare, în cazul solicitării de date suplimentare. Dacă după emiterea notei de completare se constată… Read more →