Etichetă: certificatul de urbanism

Articolul 34

Art. 34 – Verificarea conținutului documentației (1) Verificarea conținutului documentației depuse pentru obținerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului județean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă: a) cererea este corect adresată emitentului – președintele consiliului județean, primarul general al municipiului București, sau primarul, după caz – conform competențelor de emitere… Read more →

Articolul 31

Art. 31 – Solicitantul certificatului de urbanism (1) Solicitantul certificatului de urbanism este persoana fizică sau juridică interesată să primească de la autoritatea administrației publice competente informații cu privire la un imobil – teren și/sau construcții – în scopurile definite la art. 6 din Lege. (2) În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul se va adresa autorităților competente prevăzute la… Read more →

Articolul 30

Art. 30 – Definiție (1) Certificatul de urbanism este actul de informare al autorității administrației publice competente să emită autorizații de construire/desființare, prevăzute la art. 4 alin. (1) și art. 43 lit. a) din Lege, care se emite, în principal, în vederea începerii procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții, precum și a instalațiilor aferente acestora, inclusiv pentru desființarea… Read more →

Articolul 19

Art. 19 – Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentație cuprinzând: a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând: 1. elementele de identificare a solicitantului; 2. elementele de identificare… Read more →

Articolul 5

Art. 5 – Asigurarea transparenței procedurii de autorizare (1) Transparența procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții – atât la nivelul certificatului de urbanism, cât și al autorizației de construire/desființare – se realizează prin asigurarea caracterului public al acesteia, respectiv prin asigurarea dreptului publicului de a fi informat. (2) În situația în care autoritatea pentru protecția mediului competentă a… Read more →

Articolul 2

Art. 2 – Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcții reprezintă exercitarea autorității de către administrația publică județeană și locală, după caz, precum și de către administrația publică centrală, în situațiile prevăzute de Lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate potrivit legii,… Read more →

Articolul 16

Art. 16. – (1) Terenurile prevăzute la art. 13, ce fac obiectul licitaţiei, se aduc la cunoştinţă publică de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicaţie afişată la sediul acestora şi tipărită în cel puţin două ziare de largă circulaţie, cu minimum 20 de zile înainte de data licitaţiei. (2) Publicaţiile privind licitaţia vor cuprinde data şi locul desfăşurării… Read more →

Articolul 6

Art. 6. – (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 şi la art. 43 lit. a): a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz,… Read more →

Articolul 2

Art. 2. – (1) Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor. (2) Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în… Read more →

Articolul 266

Art. 266. – (1) Documentaţia anexată la solicitarea recepţiei planului topografic necesar întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire sau desfiinţare: a) borderoul; b) dovada achitării tarifelor legale; c) cererea de recepţie; d) copia avizului de începere a lucrării, după caz; e) «abrogat» copia extrasului de carte funciară pentru informare; Litera a fost abrogată prin ODG 1207/2020. f) copia… Read more →

Articolul 264

Art. 264. – Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUZ, cuprinde: a) borderoul; b) dovada achitării tarifelor legale; c) cererea de recepţie; d) copia avizului de începere a lucrării; e) certificatul de urbanism pentru aprobarea investiţiei; f) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita puz- ului, în format digital; g) calculul analitic al suprafeţei delimitate prin puz;… Read more →

Articolul 135

Art. 135. – (1) Din punct de vedere tehnic: a) dezlipirea este operaţiunea de împărţire a unui imobil înscris în cartea funciară în două sau mai multe imobile cu suprafeţe egale/inegale ce se vor înscrie în cărţi funciare distincte; b) alipirea este operaţiunea prin care două sau mai multe imobile alăturate înscrise în cărţi funciare distincte se unesc într-un singur… Read more →