Etichetă: contractul de inchiriere

Articolul 56.4

Contractul de închiriere se poate rezilia: a) la cererea chiriașului, cu condiția notificării prealabile întrun termen de minimum 60 de zile; b) la cererea proprietarului, în cazul în care: – chiriașul nu a respectat clauzele contractului de închiriere; – chiriașul nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare; – chiriașul nu și-a achitat obligațiile ce îi revin… Read more →

Articolul 51

Fondul de locuințe de serviciu se compune din: a) locuințe existente, care, potrivit prevederilor legale, rămân cu destinația de locuințe de serviciu la data intrării în vigoare a prezentei legi; b) locuințe noi. Condițiile și durata de închiriere vor fi stipulate în contractul de închiriere încheiat intre părțile contractante, accesoriu la contractul de muncă. Read more →

Articolul 44

Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliți de consiliul local, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declarației de venituri și a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. Nivelul chiriei nu va depăși 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni,… Read more →