Etichetă: documentatia cadastrala

Articolul 229

Art. 229. – (1) Documentaţia cadastrală întocmită pentru recepţia planului parcelar şi înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţine următoarele documente: a) borderoul; b) cererea de recepţie şi înscriere; c) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; d) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice şi ale mandatarilor acestora sau certificat… Read more →

Articolul 125

Art. 125. – (1) Documentaţia cadastrală de primă înregistrare unitate individuală va conţine: a) borderoul; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie şi înscriere; d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; d1) certificat fiscal; 01/01/2016 – litera a fost introdusă prin Anexă din 26/11/2015. e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă… Read more →

Articolul 46

Art. 46. – (1) Recepţia documentaţiei cadastrale constă în verificarea din punct de vedere tehnic a următoarelor aspecte: a) serviciul solicitat, raportat la situaţia imobilului, astfel cum rezultă din evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară; b) corespondenţa categoriei de autorizare cu tipul lucrării executate de persoana autorizată, precum şi verificarea existenţei în baza de date ANCPI a persoanei autorizate care… Read more →

Articolul 24

Art. 24. – (1) Documentaţia cadastrală se întocmeşte pe suport analogic şi pe suport digital, în formate care permit accesul şi transferul de date. (2) Planul de amplasament şi delimitare se va întocmi: a) în format analogic la o scară convenabilă, între 1:200 – 1:5000; b) în format digital. (3) Releveul se va întocmi în format analogic la o scară… Read more →

Articolul 22

Art. 22. – Documentaţia cadastrală este ansamblul înscrisurilor tehnice, juridice şi administrative necesare înregistrării imobilului la cerere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin care se constată situaţia reală din teren. Articolul 22 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →