Etichetă: hotararea judecatoreasca definitiva

Articolul 58

Art. 58 – Instanța soluționează cauza potrivit regulilor prevăzute în Codul de procedura civilă și în Legea nr. 92/1992*) pentru organizarea judecătorească. Pe baza hotărârii judecătorești definitive, comisia județeană, care a emis titlul de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desființa. Notă  *) Legea nr. 92/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din… Read more →

Articolul 13

Art. 13 – (1) Calitatea de moștenitor se stabilește pe baza certificatului de moștenitor sau a hotărârii judecătorești definitive ori, în lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea moștenirii. (2) Moștenitorii care nu-și pot dovedi aceasta calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt socotiți repuși de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li… Read more →

Articolul 199

Art. 199. – (1) Declaraţia de utilitate publică în vederea exproprierii unui imobil înscris în cartea funciară se poate nota la cererea Guvernului, a consiliului judeţean, a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a altei autorităţi publice care, potrivit unei norme speciale, reprezintă statul sau unitatea administrativ-teritorială în procedura de expropriere, în temeiul hotărârii de declarare… Read more →

Articolul 194

Art. 194. – Deschiderea procedurii insolvenţei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului şi închiderea procedurii se vor nota, la cerere, în baza hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-au dispus aceste măsuri.   Articolul 194 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 189

Art. 189. – (1) Notarea declaraţiei de rezoluţiune sau de reziliere prevăzute de art. 902 alin. (2) pct. 11 din Codul civil se face la cerere, în baza înscrisului constatator al declaraţiei creditorului în formă autentică. Radierea acestei notări se va face la cerere, în baza declaraţiei în formă autentică a titularului tabular, ori a hotărârii judecătoreşti definitive prin care… Read more →

Articolul 132

Art. 132. – (1) Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operațiuni de modificare a imobilului au caracter material și nu implică niciun transfer de proprietate. Modificările care intervin prin operațiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial și a consimțământului proprietarului sau al posesorului notat în cartea funciară, exprimat prin înscris în… Read more →

Articolul 109

Art. 109. – (1) Modificarea în plus a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară, până la procentele menţionate în prezentul capitol se poate realiza la cererea proprietarului, o singură dată. (2) Modificarea în plus a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară peste procentele menţionate în prezentul capitol se poate realiza în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive, în baza documentaţiei cadastrale.… Read more →

Articolul 106

Art. 106. – (1) Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară, conţine: a) borderoul; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie/cererea de recepţie şi înscriere; d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; f) «abrogat»… Read more →

Articolul 104

Art. 104. – (1) Documentaţia cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului conţine: a) borderou; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie/cererea de recepţie şi înscriere; d) declaraţiile pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilelor măsurate; e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; f) «abrogat» copiile extraselor de carte… Read more →