Etichetă: ordinul 700/2014 actualizat

Articolul 384

Art. 384. – Abrevieri: – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Agenţia Naţională – Aplicaţia de management pentru titlurile de proprietate care conţine informaţii textuale preluate din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii – DDAPT – Aplicaţia pentru gestionarea bazei de date a Registrelor de Transcripţiuni şi Inscripţiuni – RTI – Baza de date este denumită… Read more →

Articolul 352

Art. 352. – Articolul a fost abrogat prin ODG 1207/2020. (1) În cadrul verificării la teren a determinărilor GNSS statice, se analizează: – modul de materializare şi amplasare a punctelor reţelei geodezice de îndesire şi / sau ridicare; – modul de întocmire a descrierilor topografice. (2) Verificarea la birou a determinărilor GNSS statice presupune parcurgerea următoarelor etape: – se reprelucrează rețeaua, efectuând… Read more →

Articolul 347

Art. 347. – Articolul a fost abrogat prin ODG 1207/2020. (1) În cazul realizării prin tehnologie GNSS a reţelelor geodezice de îndesire se utilizează metoda statică de măsurare. (2) Coordonatele punctelor reţelelor geodezice de îndesire şi de ridicare se obţin prin determinări relative la reţeaua geodezică naţională spaţială formată din staţii GNSS permanente (Clasă A) şi borne de îndesire (Clasă… Read more →

Articolul 337

Art. 337. – (1) Pentru fiecare imobil se deschide o carte funciară nouă, în format electronic. (2) În cărţile funciare sunt preluate informaţiile din registrul cadastral al imobilelor actualizat cu informaţiile obţinute în urma soluţionării cererilor de rectificare, precum şi informaţiile din cărţile funciare deschise în perioada desfăşurării lucrărilor sistematice, în cadrul înregistrării sporadice. (3) În partea a II- a… Read more →

Articolul 274

Art. 274. – (1) Recepţia conţinutului topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public se referă la recepţia oricărei reprezentări cartografice, hartă sau plan a/al teritoriului României sau a/al unei părţi a acestuia, realizată ca atare sau inclusă în atlase, ghiduri şi/sau reviste, indiferent de suportul pe care este realizată, de modul de vizualizare şi de sistemul de… Read more →

Articolul 253

Art. 253. – (1) Avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate, numit în continuare aviz, se emite pentru lucrări de măsurători terestre, cartografie, cadastru, geodezie, fotogrammetrie pentru suprafeţe ce depăşesc 100 ha precum şi pentru toate lucrările de PUG, PUZ, indiferent de suprafaţă. (2) Avizul se solicită de către executantul lucrării de specialitate. (3) În cazul amplasamentelor izolate ce fac obiectul… Read more →

Articolul 248

Art. 248. – Dacă în arhiva biroului teritorial nu se mai află încheierea privind o operaţiune efectuată în cartea funciară, atestarea efectuării acestor operaţiuni se face pe cale administrativă, prin emiterea unei adrese prin care se va certifica faptul că operaţiunea dispusă prin încheierea nr. . . . a fost efectuată în cartea funciară. Pentru reconstituirea încheierii de carte funciară… Read more →

Articolul 241

Art. 241. – După intabularea dreptului de proprietate al statului/unităţii administrativ- teritoriale asupra coridorului de expropriere, respectiv a dreptului de administrare al expropriatorului, se eliberează expropriatorului încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare şi extrasul de plan cadastral.   Articolul 241 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte… Read more →

Articolul 215

Art. 215. – (1) Pentru eliberarea certificatului de sarcini, în situaţia unor transferuri succesive ale dreptului de proprietate, este necesară menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii proprietarilor anteriori, precum şi perioada în care a fost deţinut de aceştia. (2) Certificatul de sarcini se emite de către asistentul registrator.   Articolul 215 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în… Read more →

Articolul 210

Art. 210. – Notarea în cartea funciară a recepţiei cadastrale a propunerii de alipire ori de dezlipire se face din oficiu, în baza referatului de admitere. Radierea acestor notări se face din oficiu odată cu înscrierea actului de alipire ori de dezlipire.   Articolul 210 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si… Read more →

Articolul 197

Art. 197. – 01/01/2016 – Art. 197. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Punerea în mişcare a acţiunii penale pentru o înscriere în cartea funciară săvârşită printr-o faptă prevăzută de legea penală se notează, la cerere, în baza ordonanţei procurorului prin care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale ori extinderea acţiunii penale. (2) Radierea notării… Read more →

Articolul 191

Art. 191. – (1) Dreptul convenţional de preempţiune prevăzut de art. 902 alin. (2) pct. 13 din Codul civil se notează în baza înscrisului constatator al actului juridic prin care a fost constituit dreptul, întocmit în forma autentică. (2) Dacă dreptul convenţional de preempţiune a fost constituit pentru un anumit termen, notarea va indica obligatoriu şi acest termen. (3) Radierea… Read more →

Articolul 186

Art. 186. – Obligaţiile de a nu face: interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare şi amenajare se notează din oficiu atunci când sunt prevăzute într-un contract de ipotecă. Radierea acestora se efectuează concomitent cu radierea dreptului de ipotecă.   Articolul 186 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si… Read more →

Articolul 185

Art. 185. – (1) Clauza de inalienabilitate şi interdicţia convenţională de grevare se notează la cerere conform art. 628 şi 902 alin. (2) pct. 8 din Codul civil, atunci când sunt prevăzute într-un testament sau într-un contract translativ de proprietate. (2) Clauza de inalienabilitate şi interdicţia de grevare se notează în temeiul certificatului de moştenitor însoţit de testamentul autentic sau… Read more →

Articolul 178

Art. 178. – 01/01/2016 – Art. 178. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 Înscrierile în vechile registre de publicitate imobiliară se efectuează în cazurile şi condiţiile prevăzute de art. 40 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 republicată. Articolul 178 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 177

Art. 177. – 01/01/2016 – Art. 177. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiţie suspensivă se va radia în condiţiile art. 912 alin. (1) din Codul civil. (2) În aplicarea art. 912 alin. (2) din Codul civil, înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiţie rezolutorie se va… Read more →

Articolul 160

Art. 160. – (1) Înscrierea ipotecii în cartea funciară menţionează: 01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 a) obiectul, întinderea şi felul ipotecii imobiliare; b) identificarea persoanei în favoarea căreia se înscrie ipoteca; c) titlul juridic care justifică garanţia ipotecii, anume, după caz, convenţia de ipotecă şi titlul obligaţiei garantate ori numai acest din urmă titlu, în… Read more →

Articolul 134

Art. 134. – (1) În caz de alipire/dezlipire imobilele rezultate primesc numere cadastrale noi şi se transcriu în cărţi funciare noi. (2) Cărţile funciare din care provin imobilele alipite/dezlipite se închid, neputând fi redeschise pentru noi înscrieri. (3) Modificările intervenite prin alipire/dezlipire se arată atât în partea A, cât şi în partea B a cărţii funciare.   Articolul 134 -… Read more →

Articolul 119

Art. 119. – (1) Documentaţia cadastrală de actualizare a altor informaţii tehnice cu privire la imobil conţine: a) borderoul; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie şi înscriere; d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; f) «abrogat» copia… Read more →

Articolul 84

Art. 84. – (1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în intravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 15% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau… Read more →