Etichetă: regulament autorizare ancpi

Articolul 51

Art. 51 – Împotriva ordinului sau a deciziei de sancţionare partea nemulţumită poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii. Articolul 51 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei… Read more →

Articolul 46

Art. 46 – (1) Răspunderea disciplinară a persoanelor juridice autorizate este angajată pentru faptele proprii, precum şi pentru actele săvârşite de persoanele fizice autorizate angajate. (2) Pentru faptele proprii persoana juridică autorizată răspunde prin reprezentanţii săi legali. (3) La constatarea condiţiilor de suspendare, ANCPI anunţă în scris persoana juridică autorizată despre suspendarea certificatului de autorizare. Articolul 46 – ODG 107/2010… Read more →

Articolul 40

Art. 40 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanele fizice şi juridice sunt: a) avertisment; b) amendă de la 200 lei la 4.000 lei inclusiv; c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioadă de la o lună la 3 luni; d) retragerea certificatului de autorizare. (2) Punerea… Read more →

Articolul 36

Art. 36 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. Activitatea de specialitate și îndeplinirea condițiilor care au stat la baza autorizării persoanelor juridice este supusă controlului ANCPI prin OCPI cel puțin o dată la 3 ani sau ori de câte ori se impune. Articolul 36 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice… Read more →

Articolul 34

Art. 34 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Certificatul de autorizare sau certificatul de recunoaștere a autorizării persoanelor juridice este valabil pe o perioadă de 5 ani, urmând a fi reînnoit în aceleași condiții ca la autorizare. (2) Orice persoană juridică autorizată poate solicita oricând examinarea pentru o altă clasă. Articolul 34 – ODG… Read more →

Articolul 23

Art. 23 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Persoanele fizice autorizate au următoarele drepturi: a) să desfăşoare activităţi în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei şi al cartografiei; b) să acorde asistenţă tehnică în cadrul categoriilor de lucrări în care au primit autorizarea; c) să perceapă onorarii pentru activităţile de specialitate desfăşurate; d)… Read more →

Articolul 21

Art. 21 – (1) Contestaţiile se analizează în termen de 10 zile calendaristice de la înregistrarea lor de către comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor se comunică în scris contestatarului. Articolul 21 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate… Read more →

Articolul 20

Art. 20 – Deciziile comisiei de autorizare pot fi contestate în scris, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Articolul 20– ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României Read more →

Articolul 19

Art. 19 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. Rezultatele examenului de autorizare, prezentate conform anexei nr. 4, se afișează pe pagina de internet a ANCPI, OCPI sau la sediul acestora, după caz, în maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării celei de-a doua probe a examenului. Articolul 19 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea… Read more →

Articolul 18

Art. 18 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Examinarea candidaţilor care solicită autorizarea pentru categoriile de lucrări B, C sau E constă în: a) probă practică: măsurători la teren şi prelucrarea datelor; b) probă scrisă, conform tematicii stabilite de ANCPI. (2) Tematica și bibliografia se elaborează de ANCPI cu consultarea OCPI și este… Read more →

Articolul 16

Art. 16 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Înainte de programarea candidaţilor la proba practică/scrisă, comisia de autorizare analizează dosarele prezentate şi decide: a) admiterea dosarului; b) solicitarea depunerii şi a altor documente; c) respingerea dosarului. (2) Şedinţele comisiei de autorizare se consemnează în procese-verbale ale şedinţelor. (3) În situația prevăzută la alin.… Read more →

Articolul 14

Art. 14 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Mandatul comisiei de autorizare, respectiv comisiei de soluționare a contestațiilor este de 2 ani, cu posibilitate de prelungire de până la 2 ani. (2) <<abrogat>> O persoană nu poate fi membră în acelaşi mandat în mai mult de două comisii de autorizare. (3) Componența comisiei de… Read more →

Articolul 13

Art. 13 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Autorizarea în categoriile de lucrări B, C şi E se face de către comisia de autorizare, organizată la nivelul OCPI. Componenţa comisiei este stabilită prin ordin al directorului general al ANCPI, la propunerea directorului OCPI, cu avizul consultativ al Direcţiei de cadastru. (2) Comisia de… Read more →

Articolul 12

Art. 12 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate pe teritoriul României, precum și autorizarea persoanelor juridice se realizează de către comisia de autorizare din ANCPI. Cererile pot fi soluționate cu admitere sau respingere, motivată. (2) Prin ordin al directorului general al ANCPI… Read more →

Articolul 10

Art. 10 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Dosarele de autorizare pentru persoanele fizice care solicită autorizarea în categoriile A și D se depun la sediul ANCPI, iar dosarele de autorizare pentru persoanele fizice care solicită autorizarea în categoriile B, C și E se depun la sediul OCPI. Comisia de autorizare analizează dosarele care au fost… Read more →

Articolul 9

Art. 9 – (1) Sunt autorizate la cerere, fără examinare, cu plata taxei legale pentru categoria D, persoanele fizice române care au studii universitare de licenţă în specialităţile geodezie, topografie sau cadastru şi care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) au titlul de doctor în domeniul ştiinţelor inginereşti în oricare dintre specialităţile: geodezie, cartografie, cadastru, topografie, fotogrammetrie sau… Read more →

Articolul 7

Art. 7 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) În vederea recunoașterii autorizării, cetățenii unui stat membru depun la ANCPI un dosar cu următoarele documente: a) cerere pentru recunoașterea autorizării, conform anexei nr. 2; b) copie de pe cartea de identitate sau de pe pașaport, valabile; c) curriculum vitae, conform anexei nr. 3; d) copii… Read more →

Articolul 6

Art. 6 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) În vederea obținerii autorizării, persoana fizică prezintă un dosar de autorizare la ANCPI sau OCPI, după caz, care cuprinde următoarele documente: a) cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2; b) curriculum vitae, conform anexei nr. 3; c) listă a lucrărilor de specialitate realizate și a celor… Read more →

Articolul 2

Art. 2 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Realizarea lucrărilor de specialitate cuprinde executarea operațiunilor de teren și de birou, întocmirea documentelor tehnice, asumarea corectitudinii datelor și a documentelor grafice și textuale prin semnătura persoanei autorizate, precum și prezentarea acestora la CNC sau OCPI, după caz, pentru avizare și/sau recepție. (2) Verificarea lucrărilor constă în executarea… Read more →

Articolul 1

Art. 1 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul legal pentru autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate. (2) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) persoană fizică – persoană fizică rezidentă sau… Read more →