Etichetă: regulament cadastru odg 700

Articolul 302

Art. 302. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 302. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Precizia care trebuie asigurată la determinarea limitelor pentru imobilele din intravilan este cea corespunzătoare planului scara 1:2000, iar pentru cele din extravilan, cea a planului scara 1:5000.   Articolul 302 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru… Read more →

Articolul 290

Art. 290. – (1) Potrivit legii, primarul unităţii administrativ-teritoriale, are obligaţia să furnizeze executantului lucrărilor de cadastru, datele şi informaţiile privitoare la imobile şi deţinători, cuprinse în evidenţele primăriei, precum: 01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 a) registrul agricol, registrul de rol nominal unic, nomenclatura stradală; b) liste care conţin date de identificare ale deţinătorilor persoane… Read more →

Articolul 267

Art. 267. – (1) Cererea de recepţie şi documentaţia anexată la aceasta se repartizează personalului de specialitate, care după verificarea lucrării emite: a) proces-verbal de recepţie, sau b) notă de completare, în cazul solicitării de date suplimentare, completări sau pentru refacerea lucrării. Dacă după emiterea notei de completare se constată că nu au fost îndeplinite cerinţele sau remedierea problemelor semnalate… Read more →

Articolul 170

Art. 170. – 01/01/2016 – Art. 170. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 Intabularea în cartea funciară ca urmare a fuziunii/divizării se efectuează în baza hotărârii instanţei de judecată care se pronunţă asupra legalităţii acestei operaţiuni, a dovezii de înregistrare la registrul comerţului, a certificatului de înmatriculare, precum şi a hotărârii AGA/deciziei asociatului unic prin care se aprobă… Read more →

Articolul 165

Art. 165. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 165. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. (1) În situaţia în care prin încheierea de încuviinţare se dispune urmărirea mai multor imobile situate în circumscripţia unor birouri teritoriale diferite, afectate aceleiaşi garanţii ipotecare, executorul judecătoresc va depune cererea de notare la biroul teritorial la care este înscrisă ipoteca principală. (2) În… Read more →

Articolul 151

Art. 151. – (1) Operaţiunea de sistare a apartamentării unei construcţii tip condominiu se poate realiza dacă proprietarul deţine toate unităţile individuale componente al condominiului. (2) Operaţiunea de sistare a apartamentării se efectuează la cererea proprietarului tuturor unităţilor individuale din condominiu, în baza acordului autentic de voinţă, astfel: a) dacă proprietarul construcţiei este şi proprietarul terenului pe care aceasta este… Read more →

Articolul 144

Art. 144. – Documentaţia cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI conţine: a) borderoul; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie; d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator,… Read more →

Articolul 108

Art. 108. – Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în extravilan cu un procent de până la 5% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței care conține suplimentar următoarele documente, după caz: a) declarația autentică a proprietarului – în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan… Read more →

Articolul 71

Art. 71. – (1) Înainte de soluţionarea cererii de către registrator, asistentul registrator verifică cererea în raport cu datele de carte funciară, precum şi cu informaţiile din cuprinsul registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni. Rezultatul verificărilor, respectiv dacă există sau nu impedimente pentru efectuarea lucrărilor solicitate ori sarcini sau alte operaţiuni care urmează a fi transcrise în cartea funciară, se menţionează… Read more →

Articolul 64

Art. 64. – 01/01/2016 – Art. 64. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 14/09/2017 – Art. 64. – a fost modificat prin Regulament din 21/08/2017 În situaţia cererilor de reexaminare sau când instanţa de judecată admite plângerea împotriva încheierii pronunţate de registratorul şef şi dispune intabularea, compartimentul relaţii cu publicul/registratură înregistrează cererea şi ataşează copia dosarului iniţial, iar… Read more →

Articolul 54

Art. 54. – 01/01/2016 – Art. 54. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Încheierea pronunţată de registrator are acelaşi număr cu cel al cererii de înregistrare şi cuprinde obligatoriu elementele prevăzute de art. 29 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată. (2) Alături de menţiunile prevăzute la alin. (1) încheierea mai cuprinde: a) denumirea oficiului şi a… Read more →