Etichetă: sanctiuni

Articolul 110.2

Art. 110.2 – Contravențiile prevăzute la art. 110.1 se sancționează astfel: a) abrogată; Lit. a) a art. 110^2 a fost abrogată de art. 35 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. b) cele de la literele b) și c) cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. c) cea de la lit. d), cu amenda de la 500 lei… Read more →

Articolul 27

Art. 27. – (1) Preşedinţii consiliilor judeţene, primarii şi organele de control din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene au obligaţia să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale şi, în funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiuni sau să se adreseze instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penală, după caz. (1.1) Pe lângă… Read more →

Articolul 42

Art. 42 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Persoana fizică autorizată este sancționată pentru activitatea desfășurată în nume propriu, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei inclusiv, în următoarele cazuri: a) după primul avertisment; b) pentru neîndeplinirea oricărei obligații prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), d), l), m) și n).… Read more →

Articolul 46

 Art.  46.  -­ (1)  Agenţia  Naţională  este  împuternicită  să  controleze  activitatea   tuturor  persoanelor  fizice  şi  juridice  autorizate  în  condiţiile  prezentei  legi,  care   desfăşoară  activităţi  pe  teritoriul  României  în  domeniile  cadastrului,  geodeziei   şi  cartografiei,  cu  excepţia  instituţiilor  din  domeniul  apărării,  ordinii  publice  şi  al   securităţii  naţionale,  care  exercită  acest  atribut  prin  structurile  proprii. (2)  Constituie  contravenţii  următoarele… Read more →