Etichetă: suprafata

Articolul 114

Art. 114. – (1) Documentaţia de repoziţionare la cerere conţine: a) borderoul; b) cererea de recepţie şi înscriere; c) «abrogat» inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate; d) calculul analitic al suprafeţelor; e) memoriul tehnic care va conţine şi date cu privire la necesitatea repoziţionării; f) copia planului de amplasament și delimitare a imobilului recepționat anterior, în… Read more →

Articolul 108

Art. 108. – Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în extravilan cu un procent de până la 5% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței care conține suplimentar următoarele documente, după caz: a) declarația autentică a proprietarului – în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan… Read more →

Articolul 104

Art. 104. – (1) Documentaţia cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului conţine: a) borderou; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie/cererea de recepţie şi înscriere; d) declaraţiile pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilelor măsurate; e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; f) «abrogat» copiile extraselor de carte… Read more →