Documentaţia cadastrală de actualizare a categoriei de folosinţă / destinaţiei

Documentaţia cadastrală de actualizare a categoriei de folosinţă/destinaţiei, în format digital, conţine: 

 • borderoul;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie şi înscriere;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciară pentru informare;
 • actul administrativ specific (ex.: adeverinţa emisă de primărie, autorizaţia de construire), emis în condiţiile legii;
 • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate, i) calculul analitic al suprafeţelor;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea;
 • planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafaţa de teren cu categoria / destinaţia actuală;