Post navigation

Articolul 20

Art. 20 – Documentele necesare emiterii autorizației de construire/desființare (1) Documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizației de construire, inclusiv anexa – se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizației de construire/desființare» obținut de… Read more →

Articolul 19

Art. 19 – Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentație cuprinzând: a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând: 1. elementele de identificare a solicitantului; 2. elementele de identificare… Read more →

Articolul 18

Art. 18 – Lucrări care se exceptează de la autorizare Lucrările care se exceptează de la autorizare sunt cele prevăzute la art. 11 din Lege. Execuția acestora se va face numai cu respectarea legislației și condițiilor prevăzute de normativele tehnice de proiectare și execuție în vigoare în domeniul construcțiilor și a legislației specifice privind domeniul gazelor și energiei. (la 06-01-2020,… Read more →

Articolul 18

Art. 18 – Autorizarea executării lucrărilor în regim de urgență (1) În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (16) din Lege, autorizația de construire/desființare pentru executarea lucrărilor de intervenție în primă urgență, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamități naturale – cutremure, inundații, alunecări/prăbușiri de teren sau altele asemenea – ori alte evenimente cu caracter excepțional, se emite imediat… Read more →

Articolul 16

Art. 16 – Autorizarea executării lucrărilor de construcții amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecție (1) Autorizațiile de construire/desființare în vederea executării lucrărilor de construcții în zonele asupra cărora este instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecție prevăzut în planurile urbanistice și în planurile de amenajare a teritoriului, aprobate în condițiile legii, se emit… Read more →

Articolul 15

Art. 15 – Autorizarea executării lucrărilor de desființare a construcțiilor/lucrărilor (1) Desființarea – demolarea, dezafectarea, dezmembrarea parțială sau totală, ori alte lucrări asemenea – a construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, a instalațiilor și utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcții de susținere a acestora, închiderea de cariere și exploatări de suprafață și subterane, precum și a oricăror lucrări/amenajări, se poate face, în… Read more →

Articolul 14

Art. 14 – Abrogat. (la 06-01-2020, Articolul 14 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 ) Articolul 14 – Norme metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de… Read more →

Articolul 13

Art. 13 – Autorizarea executării lucrărilor de construcții (1) În conformitate cu dispozițiile Legii, lucrările de construcții sunt operațiuni specifice prin care: a) se realizează/se edifică construcții; b) se desființează construcții. (2) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizarea executării lucrărilor de bază, prin autorizațiile de construire/desființare se autorizează și executarea organizării lucrărilor de bază (organizare de șantier). (3) Prin excepție… Read more →

Articolul 12

Art. 12 – Atribuții specifice ale structurilor de specialitate (1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism, structurile de specialitate din cadrul autorităților emitente au următoarele atribuții specifice: (la 06-01-2020, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în… Read more →

Articolul 11

Art. 11 – Atribuții principale ale structurilor de specialitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții (1) Structurile de specialitate, constituite potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din Lege, au următoarele atribuții cu privire la emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/ desființare: a) asigurarea existenței temeiului tehnic și juridic necesar emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/ desființare, respectiv… Read more →

Articolul 10

Art. 10 – Structura de specialitate a administrației publice locale (la 06-01-2020, Titlul Articolului 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2020. ) (1) În conformitate cu prevederile art. 5.1 alin. (1) din Lege, în vederea asigurării nivelului de competență… Read more →

Articolul 9

Art. 9 – Abrogat. (la 06-01-2020, Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 ) Articolul 9 – Norme metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de… Read more →

Articolul 8

Art. 8 – Autorități emitente (1) Autorizațiile de construire sau de desființare pentru executarea lucrărilor de construcții prevăzute la art. 3 alin. (1) din Lege se emit de către autoritățile administrației publice județene sau locale, potrivit competențelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Lege, pentru lucrările care se execută în cadrul unității administrativ-teritoriale, în funcție de categoriile de construcții… Read more →

Articolul 7

Art. 7 – Abrogat. (la 06-01-2020, Articolul 7 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 ) Articolul 7 – Norme metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de… Read more →

Articolul 6

Art. 6 – Abrogat. (la 06-01-2020, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 ) Articolul 6 – Norme metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii… Read more →

Articolul 5

Art. 5 – Asigurarea transparenței procedurii de autorizare (1) Transparența procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții – atât la nivelul certificatului de urbanism, cât și al autorizației de construire/desființare – se realizează prin asigurarea caracterului public al acesteia, respectiv prin asigurarea dreptului publicului de a fi informat. (2) În situația în care autoritatea pentru protecția mediului competentă a… Read more →

Articolul 4

Art. 4 – Simplificarea procedurii de autorizare Prin prevederile Legii, cu privire la simplificarea procedurii de autorizare în raport cu interesul și protecția solicitantului, se urmăresc: a) reducerea numărului formularelor și adecvarea conținutului acestora, corespunzător exigențelor specifice procedurii de autorizare și de execuție a lucrărilor de construcții; b) emiterea avizelor/ acordurilor pentru utilități urbane – servicii tehnico-edilitare și de gospodărie… Read more →

Articolul 3

Art. 3 – Autonomia locală – descentralizare și parteneriat (1) În conformitate cu principiul autonomiei locale, exercitarea competențelor și a atribuțiilor stabilite de Lege revine autorităților administrației publice locale, care se găsesc cel mai aproape de cetățean. (2) Potrivit Legii, în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții principiul autonomiei locale se exercită prin descentralizarea atribuțiilor și se asigură prin acordarea… Read more →

Articolul 2

Art. 2 – Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcții reprezintă exercitarea autorității de către administrația publică județeană și locală, după caz, precum și de către administrația publică centrală, în situațiile prevăzute de Lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate potrivit legii,… Read more →

Articolul 1

Art. 1 – Asigurarea cadrului unitar al autorizării Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziția celor interesați din domeniul executării lucrărilor de construcții – administrația publică locală și centrală, investitori, proiectanți, instituții și autorități avizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcții, precum și executanți – a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii, în corelare și… Read more →