Post navigation

Articolul 13

Deschiderea finanțării și începerea lucrărilor din fonduri publice se efectuează după contractarea cu viitorii beneficiari a cel puțin 70% din numărul locuințelor prevăzute a fi începute. Locuințele nerepartizate sau necontractate până la finalizare pot fi vândute în condițiile prevederilor legale. (la 09-09-1999, Alin. 2 al art. 13 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 145… Read more →

Articolul 12

Lucrările de viabilizare a terenurilor destinate construcțiilor de locuințe, care constau în: drumuri publice, rețele de alimentare cu apă și canalizare, rețele electrice și, după caz, rețele de gaze, telefonice și de termoficare se finanțează după cum urmează: a) drumurile publice, rețelele de alimentare cu apă și canalizare și, după caz, rețelele de termoficare, din bugetele locale și din alte fonduri… Read more →

Articolul 11

Locuințele care se realizează în condițiile art. 7-9 din prezenta lege se vor amplasa, prin grija consiliilor locale, pe terenurile aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale sau pe terenurile aparținând persoanelor fizice beneficiare, în condițiile prevederilor Codului civil, cu respectarea documentațiilor de urbanism legal aprobate și cu asigurarea utilităților și dotărilor edilitare necesare condițiilor de locuit. Read more →

Articolul 10.1

Locuințele și unitățile individuale pot fi înstrăinate și dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică notarială, sub sancțiunea nulității absolute. Dovada dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale asupra unei unități de locuit se face numai pe baza actelor de proprietate și a extrasului de carte funciară pentru informare. (la 24-07-2010, Art. 10^1 a fost modificat… Read more →

Articolul 10

De prevederile art. 7 din prezenta lege beneficiază, o singura data, persoanele fizice care, împreună cu familia, nu au deținut și nu au în proprietate o locuință, cu excepția persoanelor prevăzute la art. 7 lit. c), sau dacă locuința în care gospodăresc împreună nu satisface exigentele minimale de suprafață, prevăzute în anexa nr. 1, corespunzător numărului de persoane din familie. Abrogat. (la 01-01-2016, Paragraful… Read more →

Articolul 9

Depozitele special constituite pe seama consiliilor locale se alimentează din următoarele surse: a) sumele aprobate anual în bugetele locale, destinate realizării locuințelor; b) încasările realizate din vânzarea locuințelor și a spațiilor cu altă destinație din clădirile de locuit, cu excepția celor care se fac venituri la bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare, precum și sumele încasate potrivit prevederilor art. 7; c) alocațiile din… Read more →

Articolul 8

Persoanele fizice prevăzute la art. 7 se vor adresa consiliilor locale, care vor analiza și vor aproba, după caz, cererile respective, stabilind, totodată, și ordinea de prioritate. Cuantumul subvenției se stabilește în raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, potrivit normelor aprobate anual de Guvern*). Notă *) A se vedea Nota de la alin. 2 al art. 7. Read more →

Articolul 7

Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite locuințe cu suprafețele construite prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, exercitând controlul asupra prețului de vânzare, în vederea înlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, în următoarea ordine de prioritate: a) tinerii căsătoriți care, la data contractării locuinței, au, fiecare, vârsta de până la 35 de ani; b) persoanele care beneficiază de… Read more →

Articolul 5

Abrogat. (la 01-10-1999, Alin. 1 al art. 5 a fost abrogat de art. 4 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999. ) Locuințele care se realizează prin investiții din profit de către persoane juridice române, precum și în condițiile art. 7 și 20 din prezenta lege se pot amplasa pe terenurile… Read more →

Articolul 3

Autorizarea executării construcțiilor de locuințe noi, indiferent de natura proprietății sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigentelor minimale, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege. Consiliile județene și locale, potrivit competentelor stabilite prin lege, pot autoriza executarea etapizata a construcțiilor de locuințe. Read more →

Articolul 2

Termenii utilizați în cuprinsul prezentei legi au următorul înțeles: a) Locuința Construcție alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii. b) Locuința convenabilă Locuința care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerința utilizatorului și caracteristicile locuinței, la un moment dat, acoperă necesitățile esențiale de… Read more →

Legea locuinţei nr. 114 din 11 octombrie 1996

Legea locuinţei nr. 114/1996 actualizată (**republicată**) Emitent: Parlamentul. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997.   **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997. Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial… Read more →

Articolul 20

Pentru terenurile forestiere cu suprafața mai mare sau egală cu 1,0 ha, documentațiile în baza cărora se emit aprobările de scoatere din fondul forestier național conțin următoarele documente: a) solicitarea de scoatere definitivă/temporară a terenului din fondul forestier național, adresată autorității publice centrale care răspunde de silvicultură; b) plan de încadrare în zonă; c) plan de situație al amplasamentului care urmează a fi… Read more →

Articolul 19

Pentru terenurile forestiere cu suprafața mai mică de 1,0 ha, documentațiile în baza cărora se emit aprobările de scoatere din fondul forestier național conțin următoarele documente: a) solicitarea expropriatorului de scoatere definitivă/ temporară a terenului din fondul forestier național, adresată inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare în raza căruia se află terenul solicitat pentru scoatere din fondul forestier; b) plan… Read more →

Articolul 18

Documentația de avizare și aprobare a scoaterii definitive sau temporare a terenurilor necesare pentru lucrări de utilitate publică de interes național, județean și local din circuitul agricol și, respectiv, din fondul forestier național, fără plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a taxelor și a celorlalte… Read more →