Articolul 84

Art. 84. –

(1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în intravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 15% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau față de cea din actul de proprietate se realizează în baza documentației cadastrale care conține suplimentar următoarele documente:
a) declarația pe propria răspundere a solicitantului dată în fața persoanei autorizate;
b) proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietari/posesori, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosință ai imobilului vecin, în situația în care suprafața măsurată diferă cu 2%-15%.
(2) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în extravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau cea din actele de proprietate se realizează în baza documentației cadastrale de primă înscriere care va conține suplimentar și următoarele documente:
a) declarația autentică a proprietarului – în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan parcelar în format digital recepționat de oficiul teritorial;
b) procesul-verbal de vecinătate în cazul imobilelor situate în zonele foste necooperativizate, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate.

(2.1) Procesul-verbal de vecinătate nu este necesar în situația în care suprafața măsurată este mai mare cu până la 2% față de suprafața din act sau cea înscrisă în cartea funciară.
(2.2) Nu este necesară semnarea procesului-verbal de vecinătate:
– pe latura împrejmuită;
– în cazul în care pentru imobilul învecinat a fost semnat un proces-verbal de vecinătate cu imobilul în cauză;
– pe latura învecinată cu elemente stabile în timp (drumuri, canale, căi ferate etc.);
– pe latura neîmprejmuită dacă limita corespunde cu limita imobilului vecin care este deja înscrisă în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
– pentru imobilele cuprinse în planurile parcelare întocmite în sistem de coordonate Stereografic 1970, aflate în baza de date a oficiului teritorial.
(2.3) Notificarea se semnează de proprietarul/titularul drepturilor reale asupra imobilului care face obiectul documentației și de persoana autorizată și conține următoarele informații: data, ora, locul și scopul convocării, precum și consecințele care decurg din neprezentarea la convocare, respectiv materializarea limitei de proprietate astfel cum este indicată de către titularul dreptului de proprietate/posesie asupra imobilului care face obiectul documentației cadastrale. Notificarea se transmite prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii. Dovada comunicării notificării se va anexa la procesul-verbal de vecinătate. De la data comunicării notificării până la data convocării în vederea semnării procesului-verbal de vecinătate va curge un termen de minimum 15 zile calendaristice.
(2.4) În situația în care vecinul nu s-a prezentat la convocare, proprietarul imobilului care face obiectul documentației cadastrale va da o declarație autentică notarială. Declarația autentică notarială se va anexa la procesul-verbal de vecinătate și va cuprinde mențiuni cu privire la modalitatea de notificare, precum și la indicarea limitelor imobilului persoanei autorizate.
(2.5) Nesemnarea procesului-verbal de vecinătate de către persoanele menționate la alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) nu constituie piedică la înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară/actualizarea datelor acestuia, cu respectarea prevederilor alin. (2.3) și (2.4).
(2.6) Refuzul semnării procesului-verbal de vecinătate de către proprietarul imobilului vecin constituie motiv de respingere a cererii.

(3) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mică decât suprafața din acte se realizează în baza documentației cadastrale și a declarației pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului măsurat. În situația în care proprietarul este decedat și încă nu s-a emis certificatul de moștenitor, declarația va fi dată de cel interesat, care își va dovedi îndreptățirea prin anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006.

(4) La prima înscriere, datele privind categoria de folosinţă/destinaţia şi descrierea construcţiilor se preiau din documentaţia cadastrală recepţionată. În cazul în care există diferenţe între situaţia din actele de proprietate şi cea din documentaţia cadastrală se vor anexa înscrisurile justificative prevăzute de normele legale aplicabile.

Articolul a fost modificat prin ODG 1207/2020.

Articolul 84 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014

  7 comentarii la “Articolul 84

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.