Continut Documentatii

Continutul documentatiilor cadastrale depuse catre OCPI: prima inscriere, receptie, inscriere constructii, actualizare informatii tehnice,  dezlipire/alipire, repozitionare, apartamentare, receptie plan parcelar.

Persoanele fizice autorizate sunt obligate să înregistreze on-line cererile şi documentaţia în format digital aferentă, conform prevederilor Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014.

 

 1. Documentaţia cadastrală de primă înscriere;
 2. Documentaţia pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată;
 3. Documentaţia cadastrală de înscriere a unei construcţii definitive pe un teren înscris în cartea funciară;
 4. Documentaţia cadastrală de modificare a limitei/ limitelor imobilului;
 5. Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară;
 1. Documentaţia cadastrală de actualizare a categoriei de folosinţă/ destinaţiei;
 1. Documentaţia de repoziţionare la cerere;
 1. Documentaţia cadastrală de actualizare a altor informaţii tehnice cu privire la imobil;
 1. Documentaţia cadastrală de primă înregistrare unitate individuală;
 1. Documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară, în situaţia corectării la cerere;
 1. Documentaţia cadastrală de dezlipire / alipire;
 1. Documentaţia cadastrală de apartamentare;
 1. Documentaţia cadastrală de subapartamentare UI / alipire UI;
 2. Documentaţia cadastrală de reapartamentare a UI;
 1. Documentaţia cadastrală întocmită pentru recepţia planului parcelar şi înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;