Documentaţia cadastrală de modificare a limitei / limitelor imobilului

Documentaţia cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului, în format analogic, conţine: 

 • borderou;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie/cererea de recepţie şi înscriere;
 • declaraţiile pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilelor măsurate;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copiile extraselor de carte funciară pentru informare;
 • declaraţia autentică de voinţă între părţi sau hotărârea judecătorească definitivă;
 • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafeţelor;
 • memoriul tehnic;
 • copiile planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificării limitelor;
 • planurile de amplasament şi delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică;

Rectificare | Cod 2.5.1. | Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului)