Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară

Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară, conţine: 

 • borderoul;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie/ cererea de recepţie şi înscriere;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciară pentru informare;
 • hotărârea judecătorească definitivă, declaraţia autentică a proprietarului, procesul verbal de vecinătate, după caz;
 • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafeţelor;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită modificarea de suprafaţă;
 • planul de amplasament şi delimitare întocmit pentru imobilul a cărui suprafaţă se modifică;
 • Actualizarea datelor referitoare la categoria de folosinţă/ destinaţia terenului, pentru o parte din imobil, se realizează în baza unei documentaţii de actualizare informaţii tehnice.

 

Actualizare | Cod 2.6.3. | Actualizare informații tehnice