Documentaţia cadastrală de primă înscriere

 1. Documentaţia cadastrală de primă înscriere, în format analogic, conţine:
 • Borderou;
 • Dovada achitării tarifului, dacă este cazul;
 • Cererea de recepţie şi înscriere;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate ale proprietarilor şi ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărţii funciare, dacă este cazul;
 • Certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv;
 • Originalul sau copia legalizată a înscrisurilor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate,
 • Calculul analitic al suprafeţelor;
 • Memoriul tehnic;
 • Planul de amplasament şi delimitare;
 • Certificatul de căsătorie în copie legalizată când este cazul.

 

Prima inregistrare | Cod 2.1.1 | Recepție cadastrală și înființare carte funciară