Documentaţia cadastrală de reapartamentare a UI

Documentaţia cadastrală de reapartamentare a UI, în format analogic, conţine: 

 • borderoul;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de receptie;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciară pentru informare al condominiului;
 • copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
 • memoriul tehnic;
 • fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
 • releveele pentru fiecare UI rezultat din reapartamentare;
 • planul de amplasament şi delimitare;