Documentaţia cadastrală întocmită pentru recepţia planului parcelar şi înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară

Documentaţia cadastrală întocmită pentru recepţia planului parcelar şi înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în format analogic, conţine următoarele documente: 

 • borderoul;
 • cererea de recepţie şi înscriere;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice şi ale mandatarilor acestora sau certificat constatator, în cazul persoanelor juridice, după caz sau listă eliberată de primărie cu proprietarii imobilelor care au putut fi identificaţi şi cu datele lor de identitate;
 • copia extrasului de carte funciară sau copia cărţii funciare, dacă este cazul;
 • originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea; copii conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate, copii legalizate sau originalele proceselor verbale de punere în posesie, copii ale altor acte de proprietate dacă este cazul, certificate în condiţiile art. 66 din regulament.
 • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate,
 • calculul analitic al suprafeţelor;
 • memoriul tehnic;
 • tabelul parcelar;
 • planul parcelar;