Documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară, în situaţia corectării la cerere

Documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară, în situaţia corectării la cerere, în format analogic, conţine: 

  • borderoul;
  • cererea de recepţie şi înscriere;
  • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat;
  • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
  • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
  • calculul analitic al suprafeţelor;
  • memoriul tehnic;
  • planul de amplasament si delimitare;