Documentaţia pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată

 1. Documentaţia pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată, în format analogic, cuprinde: 
 • Borderou;
 • Dovada achitării tarifului;
 • Cererea de recepţie şi înscriere;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Copia extrasului de carte funciară pentru informare, după caz;
 • Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 • Calculul analitic al suprafeţei;
 • Memoriul tehnic;
 • Copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului care este afectat de dezmembrământ, după caz;
 • Planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafaţa de teren/construcţie afectată de dezmembrământ, cu indicarea dimensiunilor limitelor dezmembrământului, şi/sau releveele construcţiilor afectate de dezmembrăminte;
 • Documentaţia în format digital, unde la rubrica “Observaţii” se va face menţiune cu privire la existenta unei suprafeţe afectate de dezmembrământ.