Documentaţia cadastrală de actualizare a altor informaţii tehnice cu privire la imobil

Documentaţia cadastrală de actualizare a altor informaţii tehnice cu privire la imobil, în format analogic, conţine: 

 • borderoul;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie şi înscriere;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciară pentru informare;
 • originalul sau copia legalizată a înscrisurilor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
 • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafeţelor;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea;
 • planul de amplasament şi delimitare;
 • planul de încadrare în zonă;

 

Actualizare | Cod 2.6.3.  | Actualizare informații tehnice