Anexa la ODG 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI

ANEXA la Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate in vigoare din 4 februarie 2019

Grupă servicii Cod Serviciu Tarif (lei) UM Referințe
  Capitolul 1. Avize, recepții și furnizare de date
  Avize și recepții tehnice 1.1.1. Aviz începere lucrări 100 lucrare  
  1.1.2. Recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre 250 lucrare  
  1.1.3. Recepția tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie și a documentelor cartografice de uz public 375 lucrare Nota1)
  Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie 1.2.1. Hărți și planuri (raster) 40 foaie de hartă/ plan Nota2)
  1.2.2. Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm 1.000 km2 Nota3)
  1.2.3. Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm 500 km2  
  1.2.4. Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm 20 km2  
  1.2.5. Coordonate altimetrice, planimetrice și 3D 15 punct Nota4)
  1.2.6. Înregistrări GNSS de la o stație permanentă 15 oră Nota5)
  Capitolul 2. Servicii de cadastru și publicitate imobiliară
  Prima înregistrare 2.1.1. Recepție cadastrală și înființare carte funciară 120 imobil/ u.i. Nota6)
  2.1.2. Recepție cu alocare număr cadastral 60 imobil/ u.i.  
  2.1.3. Înființare carte funciară 60 imobil/ u.i. Nota6)
  Dezlipire/ Alipire 2.2.1. Recepție dezlipire/ alipire 60 imobil/ u.i. Nota7)
  2.2.2. Înscriere dezlipire/ alipire 60 imobil/ u.i. Nota7)
  Intabulare 2.3.1. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice 0,50% valoare din act Nota8)
  2.3.2. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice 0,15% valoare din act Nota8)
  2.3.3. Înscriere ipotecă/ privilegiu 100/ imobil + 0,1% din valoarea creanței garantate operațiune Nota9)
  Notare/ Radiere 2.4.1. Notare/ Radiere în/ din cartea funciară 75 operațiune Nota10)
  Rectificare 2.5.1. Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului) 0 operațiune  
  2.5.2. Reconstituire carte funciară 0 operațiune  
  Actualizare 2.6.1. Înscriere construcție 60/ construcție + 0,05% din valoarea de impozitare operațiune  
  2.6.2. Extindere/ Radiere construcții 120 construcție  
  2.6.3. Actualizare informații tehnice 60 operațiune Nota11)
  2.6.4. Anulare operațiuni cadastrale 60 operațiune  
  Informare 2.7.1. Consultare documente din arhivă 10 15 min.  
  2.7.2. Extras de carte funciară pentru informare 20 imobil Nota12)
  25 imobil Nota13)
  2.7.3. Extras de carte funciară pentru autentificare 40
  2.7.4. Certificat de sarcini 100 certificat/ BCPI  
  2.7.5. Copii certificate ale documentelor din arhivă 25 dosar Nota14)
  2.7.6. Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară după numele/ denumirea proprietarului 125

proprietar/

BCPI

 
  2.7.7. Extras din planul cadastral 15 imobil  
  2.7.8. Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (județ, localitate, stradă, număr) 100 certificat Nota15)
  2.7.9. Referat consultare registru proprietari la nivel național 250 referat Nota16)
  Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament* (* abonament valabil 12 luni de la data efectuării plății)
  TopRo5 1:5000 ROMPOS 3.1.1. Servicii de vizualizare (WMS) 0,1 Km2/ 12 luni Nota17)
  3.1.2. Servicii poziționare GNSS în timp real 100/1000

luna/ 12 luni/ utilizator/

aparat

 
  Conținutul cărții funciare 3.1.3. Copie de carte funciară online 1.000

pachet 50 de cărți funciare/

12 luni

 
  3.1.4. 1.800

pachet 100 de cărți funciare/ 12 luni

 
  3.1.5. Extras de carte funciară pentru informare online 1.000 pachet 50 de extrase de informare/ 12 luni  
  3.1.6. 1.800 pachet 100 de extrase de informare/ 12 luni  
  Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru
  Autorizare 4.1.1. Autorizarea persoanelor fizice 400 persoană Nota18)
  4.1.2. Autorizarea persoanelor juridice 2.000 persoană Nota18)
  4.1.3. Modificare / Eliberare duplicat a certificatului de autorizare 100 certificat Nota19

1) Serviciul este prestat de Centrul Național de Cartografie, conform art. 250 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.

2) Tarif unic indiferent de format (A4-A0).

Se aplică și copiilor certificate după hărți și planuri.

3) Fracțiunile de km2 se majorează la km2.

4) Nu se tarifează în cazul persoanelor fizice autorizate în vederea executării lucrărilor de specialitate.

5) Se solicită cu 24 de ore în prealabil.

6) Se aplică indiferent de numărul de acte anexate cererii și de data emiterii acestora.

7) Se calculează pentru fiecare imobil/ u.i. rezultat.

8) Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puțin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulație a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piață realizat de camerele notarilor publici, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care să reiasă încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piață, tariful se calculează la valoarea maximală a zonei în care se încadrează imobilul.

Tariful se calculează în mod similar și pentru înscrierea provizorie. Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 lei.

Tariful se calculează în mod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării persoanei juridice.

Tariful se calculează în mod similar și în cazul înscrierii dreptului de concesiune.

Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat. Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se menționează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală din act, indiferent de numărul imobilelor.

9) Tariful include intabularea dreptului de ipotecă și notarea interdicțiilor aferente.

Dacă pentru garantarea unui credit acordat printr-un singur contract de credit sunt aduse în garanție mai multe imobile, procentul de 0,1% din valoarea creanței se achită o singură dată, pentru primul imobil pentru care se solicită înscrierea dreptului de ipotecă, iar pentru intabularea dreptului de ipotecă asupra celorlalte imobile se achită numai tariful fix de 100 lei/imobil.

Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală.

Pentru efectuarea operațiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanță sau în baza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai tariful fix de 100 lei/ imobil.

10) Se achită tarif pentru fiecare operațiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse prin aceeași încheiere de carte funciară.

Tariful perceput pentru radierea dreptului de ipotecă include și radierea interdicțiilor.

Tariful se percepe și pentru radierea dreptului de ipotecă legală.

11) Se tarifează pentru orice modificare a geometriei unui/ unei imobil/ construcții.

Se tarifează fiecare operațiune de actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosință, destinație teren/ construcție/ u.i, suprafață, adresă etc.).

În cazul modificărilor de adresă efectuate din inițiativa autorităților publice locale, acestea sunt gratuite.

Acest serviciu este gratuit la actualizarea informațiilor tehnice din planul parcelar la recepția acestuia.

12) Pentru extrasul de carte funciară pentru informare solicitat și furnizat prin intermediul platformei de plată on-line.

13) Pentru extrasul de carte funciară de informare solicitat și furnizat la registratura Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (BCPI). În cazul imobilelor înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, extrasul de carte funciară de informare se eliberează de îndată, cu plata tarifului în regim normal.

14) Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de recepție și/sau înscriere în cartea funciară.

Tariful se aplică și în cazul altor documente existente în arhivă.

15) Se furnizează doar în condițiile în care imobilul nu este înscris în evidențele de cadastru și carte funciară.

16) Se furnizează de Agenția Națională ca urmare a consultării Registrului proprietarilor după numele/ denumirea proprietarului, în format electronic.

17) Se aplică separat pentru fiecare temă publicată.

18) Include recunoașterea autorizării și emiterea certificatului de autorizare aferent, pentru persoane fizice străine.

19) Include schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/ juridice și eliberarea duplicatului.

Anexa la Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.