Documentaţia cadastrală de apartamentare

Documentaţia cadastrală de apartamentare, în format analogic, conţine: 

 • borderoul;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciară pentru teren cu construcţie;
 • copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
 • memoriul tehnic;
 • fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
 • releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel;
 • releveul fiecărei unităţi individuale din propunerea de apartamentare;
 • planul de amplasament şi delimitare;

 

Dezlipire / Alipire | Cod 2.2.1. | Recepție dezlipire / alipire