Documentaţia cadastrală de dezlipire /alipire

Documentaţia cadastrală de dezlipire/alipire, în format analogic, conţine: 

 • borderoul;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărţii funciare;
 • certificatul de urbanism, în cazurile prevăzute de lege;
 • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafeţelor;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea.
 • planul de amplasament şi delimitare cu propunerea dezlipire sau alipire;
 • planurile de amplasament şi delimitare pentru fiecare imobil care rezultă din dezlipire/planul de amplasament şi delimitare a imobilului rezultat din alipire;

 

Dezlipire / Alipire | Cod  2.2.1. | Recepție dezlipire / alipire