Documentaţia cadastrală de înscriere a unei construcţii definitive pe un teren înscris în cartea funciară

Documentaţia cadastrală de înscriere a unei construcţii definitive pe un teren înscris în cartea funciară, în formar analogic, conţine: 

 • borderou;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie şi înscriere;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copia legalizată a certificatului de căsătorie, după caz;
 • copia extrasului de carte funciară pentru informare;
 • certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv;
 • certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de construire, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit conform anexei 1.52 la prezentul regulament;
 • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafeţei;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului de amplasament şi delimitare a terenului înscris în cartea funciară pe care se edifică construcţia definitivă sau se extinde o construcţie veche;
 • planul de amplasament şi delimitare cu reprezentarea terenului şi a construcţiei;

 

Actualizare | Cod 2.6.1. | Înscriere construcție