Anexe la regulamentul ANCPI actualizate pdf / doc / dxf

Art. 385. – Anexe la regulamentul ANCPI actualizate

 

Anexele nr. 1.1 -1.53 constituie parte integrantă din prezentul regulament

Anexa nr. 1.1 – REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR
Anexa nr. 1.2 – OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ŞI AL ALTOR DEŢINĂTORI

Anexa nr. 1.3 – MODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ

Anexa nr. 1.3 – FORMULAR PROCES VERBAL DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Anexa nr. 1.4 – MODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.4 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.5 – FORMULAR PROCES VERBAL DE ÎNCHEIERE A PERIOADEI DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.5 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.6 – FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE .doc

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.6 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.7 – FORMULAR CONTESTAŢIE CU PRIVIRE LA CALITATEA DE POSESOR

Anexa nr. 1.8 – FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUŢIONARE A CERERII DE RECTIFICARE .doc

Anexa nr. 1.8.1 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.8.1 a fost introdusă prin Regulament din 21/08/2017.

Anexa nr. 1.8.2 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.8.1 a fost introdusă prin Regulament din 21/08/2017.

Anexa nr. 1.9 – FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIEI

Anexa nr. 1.10 – FORMULAR ADEVERINŢĂ

Anexa nr. 1.11 – CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVĂ . doc

Anexa nr. 1.12 – DOVADA DE PRIMIRE ŞI PROCES VERBAL DE PREDARE

Anexa nr. 1.13 – COMUNICAREA ÎNCHEIERII

Anexa nr. 1.14 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru AUTENTIFICARE

Anexa nr. 1.14.1 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru AUTENTIFICARE

26/01/2017 – ANEXA Nr. 1.14.1 a fost introdusă prin Ordin 1608/2016.

Anexa nr. 1.15 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.15 a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017

Anexa nr. 1.15.1 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

26/01/2017 – ANEXA Nr. 1.15.1 a fost introdusă prin Ordin 1608/2016.

Anexa nr. 1.16 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru AUTENTIFICARE

Anexa nr. 1.16.1 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru AUTENTIFICARE

26/01/2017 – ANEXA Nr. 1.16.1 a fost introdusă prin Ordin 1608/2016.

Anexa nr. 1.17 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.17 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015
14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.17 a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017 

Anexa nr. 1.17.1 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

26/01/2017 – ANEXA Nr. 1.17.1 a fost introdusă prin Ordin 1608/2016.

Anexa nr. 1.18 – ÎNCHEIERE DE REEXAMINARE

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.18 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.19 – ÎNCHEIERE

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.19 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.20 – ÎNCHEIERE DE RESPINGERE

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.20 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.21 – CENTRALIZATOR

Anexa nr. 1.22 – CERERE DE ÎNSCRIERE . pdf

14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.22 a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017

Anexa nr. 1.23 – CERERE pentru eliberare extras de carte funciară pentru informaredoc
31/08/2018 – ANEXA Nr. 1.23 a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.24 – CERERE pentru eliberarea unui certificat de sarcini . pdf

14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.24 a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017

Anexa nr. 1.25 – CERERE privind identificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral / topografic al / ale imobilului/imobilelor după numele / denumirea proprietarului . pdf

14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.25 a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017

Anexa nr. 1.26 – CERTIFICAT privind identificarea numărului topografic / cadastral şi de carte funciară după numele / denumirea proprietarului

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.26 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.27 – CERERE privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară după datele de identificare ale acestuia . pdf

14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.27 a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017

Anexa nr. 1.28 – CERTIFICAT privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară după datele de identificare ale acestuia .doc

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.28 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.29 – BORDEROU . doc
31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.30 – CERERE DE INFORMAŢII . doc

31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.31 – CERERE DE RECEPŢIE ŞI ÎNSCRIERE .doc

31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.32 – DECLARAŢIE .doc .pdf

30/04/2020 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 1207 din 22/04/2020

Anexa nr. 1.33 – MEMORIU TEHNIC .doc

31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.34 – FIŞA IMOBILULUI

Anexa nr. 1.35 – Plan de amplasament şi delimitare a imobilului . dwg

Anexa nr. 1.36 – Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire / alipire . dwg

Anexa nr. 1.37 – RELEVEU APARTAMENT .dwg

Anexa nr. 1.38 – Foaia colectivă

Anexa nr. 1.39 – PROCES-VERBAL DE VECINĂTATE .doc
31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.40 – Convocare pentru lămuriri

Anexa nr. 1.41 – Referat

Anexa nr. 1.42 – CERERE DE ANULARE NUMĂR CADASTRAL . doc
31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.43 – PLAN PARCELAR

Anexa nr. 1.44 – TABEL PARCELAR (include toate imobilele din tarla)

Anexa nr. 1.45 – CERERE PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE ÎNCEPERE / RECEPŢIE A LUCRĂRII .doc

31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.46 – AVIZ DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII

11/01/2017 – ANEXA Nr. 1.46 a fost modificată prin Ordin 1550/2016

Anexa nr. 1.47 – PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE

11/01/2017 – ANEXA Nr. 1.47 a fost modificată prin Ordin 1550/2016

Anexa nr. 1.48 – NOTA DE COMPLETARE

Anexa nr. 1.49 – STANDARDE DE PRECIZIE ŞI DENSITATE PENTRU REŢEAUA GEODEZICĂ NAŢIONALĂ SPAŢIALĂ

Anexa nr. 1.50 – CERTIFICAT – Modelul certificatului eliberat de primărie din care rezultă că posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar şi că acesta nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.50 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.51 – Lista cuprinzând termenele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

Anexa nr. 1.51.1 – CERTIFICAT de atestare pentru înscrierea în cartea funciară a imobilului teren aferent casei de locuit, anexelor gospodărești, precum și a curții și grădinii din jurul acestora înregistrate în evidențele registrului agricol .doc

Anexa nr. 1.52 – CERTIFICAT de atestare a edificării / extinderii construcţiei .doc

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.52 a fost introdusă prin Anexă din 26/11/2015.

Anexa nr. 1.53 – CERERE DE INFORMAŢII pentru întocmirea planului parcelar în vederea atribuirii numerelor cadastrale .doc

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.53 a fost introdusă prin Anexă din 26/11/2015.
14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.53 a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017 
31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

 

În cuprinsul anexelor nr.  1.81, 1.82, 1.14, 1.141, 1.15,  1.151, 1.16, 1.161,  1.17, 1.171,  1.18,  1.19  și 1.20, textul:

” Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001″ se va înlocui cu următorul text:
” Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresă poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. În acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, desemnat la nivelul fiecărui OCPI.”

Articolul a fost modificat prin ODG 3442/2019.

  1 comentariu la “Anexe la regulamentul ANCPI actualizate pdf / doc / dxf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.