Documentaţia cadastrală de primă înregistrare unitate individuală

Documentaţia cadastrală de primă înregistrare unitate individuală, în format analogic, va conţine: 

  • borderoul;
  • dovada achitării tarifului;
  • cererea de recepţie şi înscriere;
  • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
  • certificat fiscal;
  • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
  • originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
  • memoriul tehnic;
  • releveul unităţii individuale;

 

Prima înregistrare | Cod 2.1.1. | Recepție cadastrală și înființare carte funciară