Documentaţia cadastrală de subapartamentare UI / alipire UI

Documentaţia cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI, în format analogic, conţine: 

 • borderoul;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului/extraselor de carte funciară al/ale ui;
 • copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
 • memoriul tehnic;
 • fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
 • releveele cu propunerea de apartamentare a ui- urilor iniţiale;
 • planul de amplasament şi delimitare;
 • releveele pentru fiecare ui rezultat din subapartamentare/alipire ui;

Dezlipire / Alipire | Cod 2.2.1. | Recepție dezlipire / alipire