Categorie: HGR 343/2017

Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

Articolul 40 – Anexe la regulamentul privind receptia constructiilor

Art. 40. – Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1 – PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ  .pdf .doc ANEXA Nr. 2 – PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE la terminarea lucrărilor   .pdf .doc ANEXA Nr. 3 – PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE a procesului de recepție la terminarea lucrărilor   .pdf .doc ANEXA Nr. 4 – PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ   .pdf .doc ANEXA Nr. 5 – PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE a procesului de… Read more →

Articolul 39

Art. 39. – (1) Nu se supun prevederilor prezentului regulament obiectivele de investiții cuprinse în programele autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată. (2) În situația prevăzută la alin. (1), autoritățile și instituțiile respective elaborează proceduri interne și, după caz, instrucțiuni care se aprobă prin ordin al conducătorilor acestor structuri, adaptate la specificul acestora, inclusiv în ceea ce… Read more →

Articolul 38

Art. 38. – Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentului regulament, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene poate emite proceduri și, după caz, instrucțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 38 – Regulamentul privind receptia constructiilor din 18.05.2017 Read more →

Articolul 37

Art. 37. – (1) Cartea tehnică a construcției, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, cuprinde documentația privind proiectarea, documentația privind execuția, documentația privind recepția și documentația privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții în timp asupra construcției. (2) Cartea tehnică se întocmește prin grija investitorului și se predă proprietarului construcției astfel: a) documentația privind proiectarea actualizată la data recepției la terminarea… Read more →

Articolul 36

Art. 36. – (1) Cheltuielile de orice natură privind activitatea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor cad în sarcina investitorului, iar cele privind recepția finală cad în sarcina proprietarului/ asociației de proprietari. (2) Cheltuielile ocazionate de încercări, probe și alte teste realizate în laboratoare autorizate, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se suportă de către investitor. În situațiile în care,… Read more →

Articolul 35

Art. 35. – În situația în care părțile nu ajung, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, la un acord pentru rezolvarea neînțelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului – verbal de recepție sau la o poziție comună în vederea realizării recepției construcției pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanței judecătorești competente, potrivit legii. Articolul 35 – Regulamentul privind receptia constructiilor din 18.05.2017 Read more →

Articolul 32

Art. 32. – Procesul-verbal de recepție finală se comunică de către proprietar, respectiv asociația de proprietari legal constituită, în termen de 5 zile de la data finalizării recepției: a) autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de construire/ desființare; b) executantului; c) Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. Articolul 32 – Regulamentul privind receptia constructiilor din 18.05.2017 Read more →

Articolul 30

Art. 30. – (1) Comisia de recepție finală prezintă proprietarului procesul-verbal de recepție finală, cu observațiile participanților și cu decizia comisiei. (2) În conformitate cu decizia comisiei de recepție finală, proprietarul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției și semnează procesul-verbal de recepție finală. (3) Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție finală… Read more →

Articolul 29

Art. 29. – (1) Comisia de recepție finală decide admiterea recepției finale în cazul în care nu se descoperă existența unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, precum și în cazul în care acestea au fost înlăturate, potrivit prevederilor art. 28. (2) Comisia de recepție finală decide respingerea recepției finale în cazul apariției unor vicii, altele decât cele rezultate… Read more →

Articolul 28

Art. 28. – (1) Comisia de recepție finală decide suspendarea procesului de recepție finală dacă descoperă apariția, în perioada de garanție, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care pot fi înlăturate. (2) În cazul în care comisia de recepție finală decide suspendarea procesului de recepție finală, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție… Read more →

Articolul 27

Art. 27. – (1) Comisia de recepție finală se întrunește la data, ora și locul stabilite și verifică obligatoriu următoarele: a) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; b) referatul proprietarului/ administratorului/ utilizatorului privind urmărirea comportării în exploatare a construcției, pe perioada de garanție, în conformitate cu obligațiile ce le revin potrivit legii; c) cartea tehnică a construcției completată; d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor… Read more →

Articolul 25

Art. 25. – (1) Din componența comisiei de recepție finală fac parte: a) un reprezentant desemnat de către proprietar sau asociația de proprietari, care este și președintele comisiei; b) un reprezentant desemnat de către investitor, în cazul în care acesta nu îndeplinește și calitatea de proprietar; c) 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță… Read more →

Articolul 24

Art. 24. – Recepția finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepției finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută de lege sau cea ofertată de către executant în cadrul procedurii de achiziție a execuției lucrărilor și menționată în contractul de execuție/ lucrări, care nu poate fi… Read more →

Articolul 23

Art. 23. – Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se comunică, în termen de 5 zile de la data finalizării recepției, prevăzută la art. 20 alin. (1), de către investitor: a) proprietarului; b) executantului; c) proiectantului; d) autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de construire/ desființare; e) Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. f) tuturor factorilor implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor,… Read more →

Articolul 22

Art. 22. – (1) Investitorul preia construcția de la executant în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. (2) În cazul în care investitorul nu îndeplinește și calitatea de proprietar predă, la rândul său, proprietarului construcția recepționată potrivit prezentului regulament. (3) Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție la terminarea lucrărilor a fost respinsă, până la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusă în stare… Read more →

Articolul 21

Art. 21. – După încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul nu poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori și altele asemenea decât cele consemnate în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Fac excepție viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii, precum și viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare… Read more →