Autor: admin

Post navigation

Articolul 11

Art. 11 – Atribuții principale ale structurilor de specialitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții (1) Structurile de specialitate, constituite potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din Lege, au următoarele atribuții cu privire la emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/ desființare: a) asigurarea existenței temeiului tehnic și juridic necesar emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/ desființare, respectiv… Read more →

Articolul 10

Art. 10 – Structura de specialitate a administrației publice locale (la 06-01-2020, Titlul Articolului 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2020. ) (1) În conformitate cu prevederile art. 5.1 alin. (1) din Lege, în vederea asigurării nivelului de competență… Read more →

Articolul 9

Art. 9 – Abrogat. (la 06-01-2020, Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 ) Articolul 9 – Norme metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de… Read more →

Articolul 8

Art. 8 – Autorități emitente (1) Autorizațiile de construire sau de desființare pentru executarea lucrărilor de construcții prevăzute la art. 3 alin. (1) din Lege se emit de către autoritățile administrației publice județene sau locale, potrivit competențelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Lege, pentru lucrările care se execută în cadrul unității administrativ-teritoriale, în funcție de categoriile de construcții… Read more →

Articolul 7

Art. 7 – Abrogat. (la 06-01-2020, Articolul 7 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 ) Articolul 7 – Norme metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de… Read more →

Articolul 6

Art. 6 – Abrogat. (la 06-01-2020, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 ) Articolul 6 – Norme metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii… Read more →

Articolul 5

Art. 5 – Asigurarea transparenței procedurii de autorizare (1) Transparența procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții – atât la nivelul certificatului de urbanism, cât și al autorizației de construire/desființare – se realizează prin asigurarea caracterului public al acesteia, respectiv prin asigurarea dreptului publicului de a fi informat. (2) În situația în care autoritatea pentru protecția mediului competentă a… Read more →

Articolul 4

Art. 4 – Simplificarea procedurii de autorizare Prin prevederile Legii, cu privire la simplificarea procedurii de autorizare în raport cu interesul și protecția solicitantului, se urmăresc: a) reducerea numărului formularelor și adecvarea conținutului acestora, corespunzător exigențelor specifice procedurii de autorizare și de execuție a lucrărilor de construcții; b) emiterea avizelor/ acordurilor pentru utilități urbane – servicii tehnico-edilitare și de gospodărie… Read more →

Articolul 3

Art. 3 – Autonomia locală – descentralizare și parteneriat (1) În conformitate cu principiul autonomiei locale, exercitarea competențelor și a atribuțiilor stabilite de Lege revine autorităților administrației publice locale, care se găsesc cel mai aproape de cetățean. (2) Potrivit Legii, în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții principiul autonomiei locale se exercită prin descentralizarea atribuțiilor și se asigură prin acordarea… Read more →

Articolul 2

Art. 2 – Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcții reprezintă exercitarea autorității de către administrația publică județeană și locală, după caz, precum și de către administrația publică centrală, în situațiile prevăzute de Lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate potrivit legii,… Read more →

Articolul 1

Art. 1 – Asigurarea cadrului unitar al autorizării Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziția celor interesați din domeniul executării lucrărilor de construcții – administrația publică locală și centrală, investitori, proiectanți, instituții și autorități avizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcții, precum și executanți – a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii, în corelare și… Read more →

Ordinul 839/2009 Normele metodologice Legea 50/1991

Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții EMITENT : MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINȚEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 23 noiembrie 2009 Modificat si completat prin În temeiul prevederilor art. I pct. 42 din Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență… Read more →

Articolul 10

Art. 10 – (1) În vederea efectuării înscrierii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conform Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a imobilului care a făcut obiectul litigiului în care s-a dispus expertiza judiciară, planul de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care s-a admis recepţia în condiţiile prezentului regulament ţine locul documentaţiei cadastrale după pronunţarea… Read more →

Articolul 9

Art. 9 – În aplicarea prevederilor prezentului regulament, în cadrul OCPI şi al birourilor teritoriale se va stabili un program special de lucru cu experţii judiciari, în urma consultării cu biroul local de expertize judiciare. Programul de lucru cu experţii judiciari va fi publicat pe pagina de internet a OCPI teritorial. Articolul 9 din Regulamentul privind avizarea tehnica a expertizelor… Read more →

Articolul 8

Art. 8 – Termenele privind recepţia planului de amplasament şi delimitare a imobilului, precum şi cele privind furnizarea de date şi documente sunt stabilite prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, cu completările ulterioare. Articolul 8 din Regulamentul privind avizarea tehnica… Read more →

Articolul 7

Art. 7 – (1) Avizarea tehnică a expertizei judiciare, constând în recepţia tehnică efectuată în condiţiile prezentului regulament, este scutită de la plata tarifelor. (2) Experţii judiciari pot solicita OCPI sau biroului teritorial, în baza documentelor din care rezultă numirea acestora şi identificarea imobilului care face obiectul expertizei, cu scutire de la plata tarifelor, următoarele date şi documente: a) coordonatele… Read more →

Articolul 6

Art. 6 – (1) Recepţia se finalizează prin întocmirea de către OCPI, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 108/2010, a procesului-verbal de recepţie, în care se consemnează admiterea sau respingerea recepţiei planului de… Read more →

Articolul 5

Art. 5 – (1) Competenţa recepţiei planului de amplasament şi delimitare a imobilului revine OCPI judeţean, în a cărui rază de activitate este situat imobilul ce face obiectul expertizei. (2) Planurile de amplasament şi delimitare a imobilului recepţionate, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, sunt salvate într-o bază de date grafică distinctă denumită „Recepţii expertize tehnice judiciare„. Articolul 5… Read more →

Articolul 4

Art. 4 – (1) Recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului se realizează, fără a se atribui număr cadastral, prin analizarea: a) conţinutului topografic al acestuia; b) metodelor şi mijloacelor de măsurare; c) încadrării acestuia în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970; d) determinării suprafeţei imobilului. (2) Recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului… Read more →

Articolul 3

Art. 3 – (1) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în sistemul de proiecţie Stereografic 1970, în două exemplare. (2) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în conformitate cu prevederile Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006,… Read more →