Autor: admin

Post navigation

Articolul 2.4

Art. 2.4 – În situația în care se constată că anumite corpuri de apă sunt foarte afectate de activitatea umană sau condițiile naturale identificate în conformitate cu art. 43 alin. (1.4) sunt de asemenea natură încât obiectivele prevăzute la art. 2.1 alin. (1) și (2) sunt nerealizabile din punct de vedere tehnic ori implică costuri disproporționate, pot fi adoptate obiective mai puțin severe numai dacă sunt… Read more →

Articolul 2.3

Art. 2.3 – Termenele limită prevăzute la art. 2.1 pot fi extinse în scopul realizării etapizate a obiectivelor pentru corpurile de apă, numai în situația în care nu se produc deteriorări ale stării corpurilor de apă afectate și atunci când sunt îndeplinite condițiile următoare: a) măsurile identificate pentru îmbunătățirea stării corpurilor de apă nu pot fi realizate prin mijloace tehnic fezabile, precum și… Read more →

Articolul 2.2

Art. 2.2 – (1) În scopul realizării unei protecții eficiente și integrate a tuturor apelor și a mediului acvatic și al realizării obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane ale prezentei legi, se vor realiza delimitarea corpurilor de apă și desemnarea corpurilor de apă artificiale sau puternic modificate, în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 1.3. (la… Read more →

Articolul 2.1

Art. 2.1 – (1) Obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane sunt: (la 19-02-2010, Partea introductivă a alin. (1) al art. 2.1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. ) a) prevenirea deteriorării tuturor corpurilor de apă… Read more →

Articolul 2

Art. 2. – Prevederile prezentei legi au ca scop: a) conservarea, dezvoltarea și protecția resurselor de apă, precum și asigurarea unei curgeri libere a apelor; b) protecția împotriva oricărei forme de poluare și de modificare a caracteristicilor resurselor de apă, a malurilor și albiilor sau cuvetelor acestora; c) atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane; (la 19-02-2010, Lit.… Read more →

Articolul 1

Art. 1. – (1) Apele reprezintă o sursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată, element indispensabil pentru viața și pentru societate, materie prima pentru activități productive, sursă de energie și cale de transport, factor determinant în menținerea echilibrului ecologic. (1.1) Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat și apărat ca atare, fiind o resursă… Read more →

Legea apelor nr. 107/1996 actualizata

Legea apelor nr. 107/1996 Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 07 decembrie 1996 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I – Dispoziții generale Articole: 01 ; 02 ; 03 ; 04 ; 05 ; 06 ; 07; 08 CAPITOLUL II – Regimul de folosire a apelor și a albiilor Secțiunea 1 – Regimul de folosire a apelor Articole: 09 ; 10… Read more →

Ordinul nr. 377/218 din 2017/2018 privind abrogarea ordinului nr. 897/798/2005

Ordinul  nr. 377/218 din 2017/2018 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol Text publicat în M.Of. 178 din 26.02.2018 al României.… Read more →

Articolul 40 – Anexe la regulamentul privind receptia constructiilor

Art. 40. – Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1 – PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ  .pdf .doc ANEXA Nr. 2 – PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE la terminarea lucrărilor   .pdf .doc ANEXA Nr. 3 – PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE a procesului de recepție la terminarea lucrărilor   .pdf .doc ANEXA Nr. 4 – PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ   .pdf .doc ANEXA Nr. 5 – PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE a procesului de… Read more →

Articolul 39

Art. 39. – (1) Nu se supun prevederilor prezentului regulament obiectivele de investiții cuprinse în programele autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată. (2) În situația prevăzută la alin. (1), autoritățile și instituțiile respective elaborează proceduri interne și, după caz, instrucțiuni care se aprobă prin ordin al conducătorilor acestor structuri, adaptate la specificul acestora, inclusiv în ceea ce… Read more →

Articolul 38

Art. 38. – Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentului regulament, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene poate emite proceduri și, după caz, instrucțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 38 – Regulamentul privind receptia constructiilor din 18.05.2017 Read more →

Articolul 37

Art. 37. – (1) Cartea tehnică a construcției, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, cuprinde documentația privind proiectarea, documentația privind execuția, documentația privind recepția și documentația privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții în timp asupra construcției. (2) Cartea tehnică se întocmește prin grija investitorului și se predă proprietarului construcției astfel: a) documentația privind proiectarea actualizată la data recepției la terminarea… Read more →

Articolul 36

Art. 36. – (1) Cheltuielile de orice natură privind activitatea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor cad în sarcina investitorului, iar cele privind recepția finală cad în sarcina proprietarului/ asociației de proprietari. (2) Cheltuielile ocazionate de încercări, probe și alte teste realizate în laboratoare autorizate, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se suportă de către investitor. În situațiile în care,… Read more →

Articolul 35

Art. 35. – În situația în care părțile nu ajung, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, la un acord pentru rezolvarea neînțelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului – verbal de recepție sau la o poziție comună în vederea realizării recepției construcției pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanței judecătorești competente, potrivit legii. Articolul 35 – Regulamentul privind receptia constructiilor din 18.05.2017 Read more →

Articolul 32

Art. 32. – Procesul-verbal de recepție finală se comunică de către proprietar, respectiv asociația de proprietari legal constituită, în termen de 5 zile de la data finalizării recepției: a) autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de construire/ desființare; b) executantului; c) Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. Articolul 32 – Regulamentul privind receptia constructiilor din 18.05.2017 Read more →

Articolul 30

Art. 30. – (1) Comisia de recepție finală prezintă proprietarului procesul-verbal de recepție finală, cu observațiile participanților și cu decizia comisiei. (2) În conformitate cu decizia comisiei de recepție finală, proprietarul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției și semnează procesul-verbal de recepție finală. (3) Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție finală… Read more →

Articolul 29

Art. 29. – (1) Comisia de recepție finală decide admiterea recepției finale în cazul în care nu se descoperă existența unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, precum și în cazul în care acestea au fost înlăturate, potrivit prevederilor art. 28. (2) Comisia de recepție finală decide respingerea recepției finale în cazul apariției unor vicii, altele decât cele rezultate… Read more →