Categorie: Legea 114 / 1996

Legea locuintei nr. 114/1996

Anexa nr. 1 Exigente minimale pentru locuințe

Anexa nr. 1 EXIGENTE MINIMALE pentru locuințe A. Cerințe minimale: – acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie; – spațiu pentru odihna; – spațiu pentru prepararea hranei; – grup sanitar; – acces la energia electrica și apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și a reziduurilor menajere; – Eliminată. –––– Ultima… Read more →

Articolul 73

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: – Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, cu excepția cap. 4 și a art. 63 cu referire la cap. 4 din aceeași lege, exclusiv dispozițiile referitoare la suprafețele locative proprietate personală; – H.C.M. nr. 860/1973 pentru stabilirea masurilor de executare a Legii nr. 5/1973,… Read more →

Articolul 67

Guvernul răspunde de aplicarea unitara, pe întreg teritoriul tarii, a politicii de dezvoltare a construcției de locuințe. Programul de dezvoltare a construcției de locuințe se elaborează de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, pe baza fundamentării organelor administrației publice centrale interesate, a consiliilor județene și locale, în acord cu documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. (la 12-04-2007,… Read more →

Articolul 65.1

Terenurile cu sau fără construcții care fac obiectul prezentei legi se identifică prin număr cadastral și număr de carte funciară, după caz. (la 11-12-2008, Art. 65.1 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008. ) Read more →

Articolul 62

Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată și modificată prin Legea nr. 82/1995, se aplică în continuare până la terminarea locuințelor începute. Abrogat. (la 01-09-2001, Alin. 2 al art. 62 a fost abrogat de art. II din ORDONANȚA nr. 76 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.… Read more →

Articolul 61.1

Prevederile art. 35 se aplică tuturor proprietarilor din cadrul condominiilor definite la art. 2 lit. i). (la 12-10-2009, Art. 61.1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009, care completează articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în… Read more →

Articolul 60

Pentru reședințele oficiale, Regia Autonoma „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” va încheia contracte de închiriere cu serviciile de specialitate ale instituțiilor în care își desfășoară activitatea persoanele beneficiare. Pentru locuințele de protocol, contractele de închiriere se încheie de către Regia Autonoma „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” cu beneficiarii direcți, care, pe această bază, vor putea ocupa locuința respectivă împreună cu… Read more →

Articolul 59

Pot beneficia de locuința de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care îndeplinesc următoarele funcții publice: vicepreședinți ai Senatului și ai Camerei Deputaților, miniștri de stat, miniștrii și asimilații acestora, precum și președintele Curții Supreme de Justiție, președintele Curții Constituționale, președintele Curții de Conturi, președintele Consiliului Legislativ și avocatul poporului, pe durata exercitării funcției sau a… Read more →

Articolul 58

Președintele României, președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților și primul-ministru beneficiază, în condițiile prezentei legi, de câte o locuință de protocol, ca reședință oficială. Reședințele oficiale ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se atribuie de către Guvern și sunt puse la dispoziția lor, împreună cu dotările aferente, pe perioada exercitării funcției, de către Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» . (la 09-09-1999,… Read more →