Categorie: Legea 18 / 1991

Legea fondului funciar nr. 18/1991

Anexe la Legea fondului funciar nr. 18/1991

Anexa nr. 1 TARIFUL  datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan Clasa terenului agricol 1 2 3 4 5 Tarif – lei/mp 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 N O T Ă: Tariful datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și… Read more →

Articolul 123

Art. 123 – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României*). (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: – art. 1-36 și 51-79 din Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar, publicată în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974; – Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea țărănimii, publicat în Monitorul… Read more →

Articolul 119

Art. 119 – (1) Monumentele istorice, vestigiile și obiectivele arheologice, tezaurele care se vor descoperi la fața solului sau în subsol sunt sub protecția legii. (2) Proprietarii și deținătorii de terenuri sunt obligați să asigure integritatea acestora, să sesizeze organele de stat și să permită efectuarea lucrărilor de cercetare și conservare. (3) Proprietarii terenurilor vor fi despăgubiți pentru daunele suferite și pentru terenurile… Read more →

Articolul 118

Art. 118 – Personalul de specialitate prevăzut la art. 8 din Decretul-lege nr. 43/1990*) privind unele masuri pentru stimularea țărănimii și activității economice a unităților agricole cooperatiste și de stat, care și-a desfășurat activitatea în unitățile agricole cooperatiste desființate sau reorganizate în societăți comerciale, beneficiază cu prioritate de dispozițiile art. 19 alin. (1) ori ale art. 21. Art. 118 – Legea fondului funciar 18/1991… Read more →

Articolul 117

Art. 117 – Pe perioada cât funcționează comisiile comunale, orășenești și municipale, precum și comisiile de lichidare, membrii acestora, încadrați cu contract individual de muncă, se considera delegați, iar ceilalți membri ai comisiilor primesc o indemnizație ce se va stabili prin regulamentul de aplicare a legii. Art. 117 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →

Articolul 116

Art. 116 – (1) Comisiile comunale, orășenești și municipale, constituite potrivit prevederilor art. 12, vor efectua lucrările și operațiunile stabilite de lege, din competenta lor, indiferent dacă se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, înaintând aceste lucrări, după caz, comisiilor județene sau prefectului, în vederea eliberării titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului. (2) Comisiile… Read more →

Articolul 115

Art. 115 – În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 111 li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 *) privind constatarea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare. Notă  *) Legea nr. 32/1968 privind constatarea și sancționarea contravențiilor a fost abrogată de art. 51 din ORDONANȚA nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din… Read more →

Articolul 114

Art. 114 – (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către specialiștii împuterniciți în acest scop de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și, după caz, de Ministerul Apelor și Pădurilor, de împuterniciți ai prefectului, precum și de împuterniciți ai primarului. (2) Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de către cei vinovați și, după caz, restabilirea… Read more →

Articolul 113

Art. 113 – Sancțiunile se pot aplica și persoanelor juridice, după cum urmează: a) cele de la art. 111 alin. (1) lit. a)-c), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; b) cele de la art. 111 alin. (1) lit. d)-j), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. Articolul 113 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din… Read more →

Articolul 112

Art. 112 – Contravențiile prevăzute la art. 111 alin. (1) se sancționează astfel: a) cele de la lit. a)-c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; b) cele de la lit. d)-j), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. Articolul 112 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 186 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL… Read more →

Articolul 111

Art. 111 – (1) Constituie contravenții la normele privind evidenta, protecția, folosirea și ameliorarea terenurilor agricole sau silvice următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții, încât, potrivit legii penale, constituie infracțiuni: a) efectuarea de schimburi de terenuri și a schimbării categoriei de folosință a terenurilor de la superioară la inferioară, precum și folosirea definitivă sau temporară a terenurilor agricole… Read more →

Articolul 110.3

Art. 110.3 – (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 110.1 și art. 110.2 se fac de către împuterniciții Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și de către prefect sau împuterniciții acestuia, în cazul membrilor comisiilor locale. (2) În cazul în care organul de control consideră necesar, organele de politie, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice, după caz, sunt obligați să îi acorde concursul… Read more →

Articolul 110.2

Art. 110.2 – Contravențiile prevăzute la art. 110.1 se sancționează astfel: a) abrogată; Lit. a) a art. 110^2 a fost abrogată de art. 35 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. b) cele de la literele b) și c) cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. c) cea de la lit. d), cu amenda de la 500 lei… Read more →

Articolul 110.1

Art. 110.1 – Constituie contravenții la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate următoarele fapte: a) abrogată; Lit. a) a art. 110.1 a fost abrogată de art. 35 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. b) neafișarea datelor menționate în art. 27 alin. (4.1) de către primar în termen de 10 zile de la sfârșitul… Read more →