Categorie: ODG 1 / 2020

Ordinul nr. 1 din 7 ianuarie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

Anexe la Regulamentul privind inscrierea din oficiu a imobilelor in cartea funciara

Anexe la Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară prin Ordinul nr. 1 din 7 ianuarie 2020 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 29 ianuarie 2020. Anexa nr. 1 – PLANUL CADASTRAL   .pdf  .docx Anexa nr. 2 – REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR  .pdf … Read more →

Articolul 118

Art. 118 – (1) Oficiile teritoriale pot deschide cărți funciare din oficiu, la nivelul unității administrativ-teritoriale, convertind în format electronic informațiile existente în arhiva acestora referitoare la drepturile reale pentru care au fost îndeplinite formalitățile legale de publicitate și pentru care există informații grafice și textuale ale imobilelor. În aceste cărți funciare, la rubrica observații din partea I se va… Read more →

Articolul 117

Art. 117 – Oficiul teritorial transmite unității administrativ-teritoriale un exemplar al Livrării-Documente tehnice ale cadastrului finale în format digital. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →

Articolul 116

Art. 116 – (1) De la data înființării din oficiu a cărților funciare orice evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării înregistrării sistematice își pierd valabilitatea. (2) Planul cadastral rezultat în urma lucrărilor de cadastru sistematic reprezintă unicul suport grafic valabil pentru efectuarea înscrierilor în cartea funciară. (3) Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în… Read more →

Articolul 115

Art. 115 – (1) Înscrierile în cărțile funciare deschise ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, se pot modifica la cerere sau din oficiu în baza unui referat, de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară. (2) Referatul va fi întocmit de către personalul din cadrul serviciului cadastru, biroului de înregistrare sistematică ori serviciului publicitate imobiliară, în funcție de… Read more →

Articolul 114

Art. 114 – (1) Înscrierea în cartea funciară deschisă ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru reprezintă prima înregistrare a imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. (2) Înscrierea în cartea funciară cuprinde: a) ziua, luna, anul și numărul de înregistrare sub care se face înscrierea; b) poziția din registrul cadastral al imobilelor sub care este înscris… Read more →

Articolul 113

Art. 113 – (1) Documentele care se emit în urma deschiderii cărților funciare sunt: a) extrasul de carte funciară pentru informare; b) extrasul de plan cadastral. (2) Extrasele de carte funciară pentru informare sunt emise fără a fi semnate de oficiul teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul informatic. (3) Extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele de plan… Read more →

Articolul 112

Art. 112 – În cărțile funciare sunt preluate informațiile din registrul cadastral al imobilelor actualizat cu informațiile obținute în urma soluționării cererilor de rectificare, precum și informațiile din cărțile funciare deschise în perioada desfășurării lucrărilor sistematice, în cadrul înregistrării sporadice. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a… Read more →

Articolul 111

Art. 111 – Pentru fiecare imobil se deschide o carte funciară nouă, în format electronic. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →

Articolul 110

Art. 110 – Deschiderea noilor cărți funciare se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru la nivel de unitate administrativ-teritorială ori sector cadastral, în funcție de obiectul contractului de servicii, respectiv după soluționarea cererilor de rectificare închiderea procedurii de verificare și recepție și emiterea procesului-verbal de acceptanță a documentelor tehnice finale ale cadastrului. Înscrierea se face în baza documentelor… Read more →

Articolul 109

Art. 109 – În baza Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă, Achizitorul emite Procesul-verbal de acceptanță a Livrării Documente tehnice ale cadastrului finale. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →

Articolul 108

Art. 108 – Când livrarea este completă și nu mai prezintă deficiențe, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a Livrării Documente tehnice ale cadastrului finale și îl comunică Achizitorului și Prestatorului. Modelul procesului verbal de recepție se regăsește Anexa nr. 17. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor… Read more →

Articolul 107

Art. 107 – Comisia de recepție verifică dacă livrabilele aferente Documentelor tehnice ale cadastrului finale corespund din punct de vedere al formei și conținutului Specificațiilor tehnice. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →

Articolul 106

Art. 106 – (1) Verificarea livrării, din punct de vedere calitativ, se efectuează pentru toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluționării cererilor de rectificare precum și pentru imobilele asupra cărora s-au efectuat înregistrări în cadrul înregistrării sporadice pe perioada derulării lucrărilor de înregistrare sistematică. (2) Se verifică în toate livrabilele dacă actualizarea datelor s-a efectuat corect… Read more →

Articolul 105

Art. 105 – Verificarea cantitativă se realizează de către comisia de recepție prin parcurgerea etapelor prevăzute la art. 77. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →

Articolul 104

Art. 104 – (1) În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate, întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de constatare se regăsește Anexa nr. 16. (2) Prestatorul corectează livrabilele… Read more →

Articolul 103

Art. 103 – (1) În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate, întreaga Livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale. (2) În acest caz, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține lista imobilelor… Read more →

Articolul 102

Art. 102 – Se verifică toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluționării cererilor de rectificare sau au fost afectate de soluționarea cererilor de rectificare. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →

Articolul 101

Art. 101 – Comisia de recepție din cadrul OCPI verifică dacă actualizarea datelor este corect integrată în toate livrabilele și faptul că nu au fost alterate în mod nejustificat celelalte date. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →

Articolul 100

Art. 100 – În cadrul procesului de verificare a acestor lucrări, se vor respecta termenele precizate în specificații. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăsește Anexa nr. 10. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →