Categorie: ODG 107 / 2010

Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice romane in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei

Anexe la regulamentul privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane

Art. 63 – Anexe la regulament (ODG 107/2010), privind autorizarea persoanelor fizice si juridice Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 si Ordinul 1256/2020. Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul regulament. Anexa nr. 1 – Condiţii minime de autorizare pentru persoane fizice .pdf Anexa nr. 2 – Model de cerere pentru autorizarea / recunoasterea autorizarii persoanelor fizice / juridice* .pdf .doc… Read more →

Articolul 62

Art. 62 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Taxa de autorizare, de recunoaștere a autorizării și de schimbare a certificatului de autorizare se achită de solicitant înaintea depunerii cererii, în cuantumul prevăzut de dispozițiile legale în vigoare. (2) Persoanele care beneficiază de recunoașterea autorizării trebuie să aibă cunoștințe de limba română necesare pentru exercitarea profesiei în… Read more →

Articolul 61

Art. 61 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. ANCPI cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieței interne (SIPI), cu autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea asigurării controlului prestatorilor de servicii și al serviciilor pe care aceștia le prestează. Articolul 61 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea… Read more →

Articolul 60

Art. 60 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. Secretarul comisiei de autorizare actualizează permanent informațiile referitoare la persoanele autorizate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, respectiv categoria sau clasa de autorizare, seria și numărul certificatului de autorizare, sediul, datele de contact și sancțiunile aplicate. Articolul 60 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea… Read more →

Articolul 59

Art. 59 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. Lista persoanelor fizice și juridice autorizate, sediul, datele de contact, seria și numărul certificatului de autorizare valabil și sancțiunile aplicate acestora se aduc la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul ANCPI, OCPI și la sediul acestora, după caz. Articolul 59 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea… Read more →

Articolul 58

Art. 58 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Certificarea documentațiilor întocmite de persoanele juridice autorizate se realizează de către acestea, împreună cu persoana fizică autorizată angajată care a realizat / verificat lucrarea prin menționarea pe documentele întocmite a următoarelor informații: numele, prenumele, categoria, seria și nr. autorizației, scrise cu majuscule, și semnătura olografă a persoanei fizice autorizate… Read more →

Articolul 57

Art. 57 – Modelele de ştampilă pentru persoanele fizice şi juridice autorizate sunt prezentate în anexa nr. 6. Articolul 57 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României Read more →

Articolul 56

Art. 56 – În cazul în care persoana fizică sau juridică solicită reexaminarea în vederea autorizării se achită o nouă taxă de autorizare. Articolul 56 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României Read more →

Articolul 55

Art. 55 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. Răspunderea pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a), b) și c) revine OCPI pe raza căruia a fost constatată abaterea, iar în cazul controalelor, răspunderea revine OCPI pe raza căruia este înregistrat sediul persoanei fizice sau juridice autorizate. Articolul 55 – ODG 107/2010 actualizat… Read more →

Articolul 54

Art. 54 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Persoanele fizice și juridice autorizate sunt obligate să anunțe emitentul cu privire la distrugerea, furtul sau pierderea certificatului de autorizare în termen de 10 zile calendaristice de la declararea nulității. (2) Eliberarea unui nou certificat de autorizare se face de emitentul certificatului distrus sau pierdut, la cerere, cu… Read more →

Articolul 53

Art. 53 – Remunerarea membrilor comisiei de autorizare se va face potrivit legii. Articolul 53 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României Read more →

Articolul 52

Art. 52 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. Pe durata suspendării dreptului de executare a lucrărilor de specialitate sau a retragerii certificatului de autorizare, persoanele fizice și juridice autorizate nu au dreptul să facă uz de certificatul de autorizare și nu pot executa documentații, dar pot reface documentațiile întocmite incorect, la solicitarea oficiului / biroului teritorial. Articolul… Read more →

Articolul 51

Art. 51 – Împotriva ordinului sau a deciziei de sancţionare partea nemulţumită poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii. Articolul 51 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei… Read more →

Articolul 50

Art. 50 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Aplicarea sancţiunilor disciplinare se face astfel: a) amenda şi avertismentul se aplică prin procesul-verbal de constatare a abaterii disciplinare încheiat de către persoanele împuternicite; b) suspendarea dreptului de realizare a lucrărilor de specialitate se aplică prin decizia directorului OCPI, în baza notei de constatare întocmite conform… Read more →

Articolul 49

Art. 49 – Abaterile disciplinare săvârşite de persoanele fizice şi juridice autorizate se constată de către persoanele împuternicite prin ordin al directorului general al ANCPI sau al directorului OCPI, după caz, care întocmesc un proces-verbal de constatare, conform anexei nr. 12. Articolul 49 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii… Read more →

Articolul 48

Art. 48 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Certificatul de autorizare îşi încetează valabilitatea în următoarele cazuri: a) la cererea persoanei autorizate; b) în cazul depășirii nejustificate a termenului de ridicare a certificatului de autorizare, prevăzut în prezentul regulament; c) la decesul sau la declararea judecătorească a morţii; d) când persoana autorizată este condamnată… Read more →

Articolul 47

Art. 47 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Dreptul de a realiza lucrări de specialitate se retrage în următoarele cazuri: a) când se constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aplicarea mai multor sancțiuni, dintre care cel puțin una este suspendarea; b) când se constată că sunt îndeplinite condițiile pentru a treia sancțiune disciplinară… Read more →

Articolul 46

Art. 46 – (1) Răspunderea disciplinară a persoanelor juridice autorizate este angajată pentru faptele proprii, precum şi pentru actele săvârşite de persoanele fizice autorizate angajate. (2) Pentru faptele proprii persoana juridică autorizată răspunde prin reprezentanţii săi legali. (3) La constatarea condiţiilor de suspendare, ANCPI anunţă în scris persoana juridică autorizată despre suspendarea certificatului de autorizare. Articolul 46 – ODG 107/2010… Read more →

Articolul 45

Art. 45 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Certificatul de autorizare a persoanelor fizice și juridice se suspendă în următoarele cazuri: a) pe o perioadă de o lună, în caz de: – neplata amenzii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal de constatare; – neprezentarea nemotivată la convocarea OCPI… Read more →

Articolul 44

Art. 44 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. Plata amenzilor care se cuvin bugetului de stat se face la CEC BANK – S.A. ori la unitățile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la CEC BANK – S.A. sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor… Read more →