Categorie: Ordinul 39/2009

Ordinul MAI 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de A.N.C.P.I.

Anexe la Ordinul 39/2009 privind aprobarea tarifelor ANCPI

Anexa nr. 1 – LISTA cuprinzând tarifele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de unităţile sale subordonate .pdf   Anexa nr. 2 – Taxa de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei .pdf   Anexele 1 si 2 – Ordinul 39/2009 actualizat – privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de A.N.C.P.I.… Read more →

Articolul 7

Art. 7. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Abrogat prin litera… Read more →

Articolul 6

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării   Articolul 6 – Ordinul 39/2009 actualizat – privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de A.N.C.P.I. şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei Read more →

Articolul 5

Art. 5. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.   Articolul 5 – Ordinul 39/2009 actualizat – privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de A.N.C.P.I. şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei Read more →

Articolul 4

Art. 4. – Se aprobă nivelul taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, prevăzută în anexa nr. 2.   Articolul 4 – Ordinul 39/2009 actualizat – privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de A.N.C.P.I. şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile… Read more →

Articolul 3

Art. 3. – (1) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile prevăzute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1, în cazul primei înregistrări în cadastru şi cartea funciară a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului… Read more →

Articolul 2

Art. 2. – (1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 se achită de către solicitant sau de către orice altă persoană interesată, dacă părţile convin astfel. (2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate. (3) Neplata tarifului corespunzător serviciilor solicitate, în termenul legal, sau plata parţială a acestuia atrage respingerea cererii. (4) Tarifele… Read more →

Articolul 1

Art. 1. – (1) Se aprobă tarifele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de unităţile sale subordonate, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Persoanele fizice şi juridice care solicită prestarea serviciilor prevăzute de prezentul ordin au obligaţia de plată a tarifelor, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la… Read more →

Ordinul 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI

Ordinul 39/2009 emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor în 06/04/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei *Versiune actualizata la data de 10/05/2011 Ordinul include modificările din următoarele acte: – Ordinul nr. 81/2010 publicat în Monitorul… Read more →