Categorie: Ordinul 1882/C/2011

ORDIN nr. 1.882/C din 12 septembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie emis de
MINISTERUL JUSTIŢIEI si A.N.C.P.I.

Articolul 10

Art. 10 – (1) În vederea efectuării înscrierii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conform Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a imobilului care a făcut obiectul litigiului în care s-a dispus expertiza judiciară, planul de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care s-a admis recepţia în condiţiile prezentului regulament ţine locul documentaţiei cadastrale după pronunţarea… Read more →

Articolul 9

Art. 9 – În aplicarea prevederilor prezentului regulament, în cadrul OCPI şi al birourilor teritoriale se va stabili un program special de lucru cu experţii judiciari, în urma consultării cu biroul local de expertize judiciare. Programul de lucru cu experţii judiciari va fi publicat pe pagina de internet a OCPI teritorial. Articolul 9 din Regulamentul privind avizarea tehnica a expertizelor… Read more →

Articolul 8

Art. 8 – Termenele privind recepţia planului de amplasament şi delimitare a imobilului, precum şi cele privind furnizarea de date şi documente sunt stabilite prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, cu completările ulterioare. Articolul 8 din Regulamentul privind avizarea tehnica… Read more →

Articolul 7

Art. 7 – (1) Avizarea tehnică a expertizei judiciare, constând în recepţia tehnică efectuată în condiţiile prezentului regulament, este scutită de la plata tarifelor. (2) Experţii judiciari pot solicita OCPI sau biroului teritorial, în baza documentelor din care rezultă numirea acestora şi identificarea imobilului care face obiectul expertizei, cu scutire de la plata tarifelor, următoarele date şi documente: a) coordonatele… Read more →

Articolul 6

Art. 6 – (1) Recepţia se finalizează prin întocmirea de către OCPI, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 108/2010, a procesului-verbal de recepţie, în care se consemnează admiterea sau respingerea recepţiei planului de… Read more →

Articolul 5

Art. 5 – (1) Competenţa recepţiei planului de amplasament şi delimitare a imobilului revine OCPI judeţean, în a cărui rază de activitate este situat imobilul ce face obiectul expertizei. (2) Planurile de amplasament şi delimitare a imobilului recepţionate, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, sunt salvate într-o bază de date grafică distinctă denumită „Recepţii expertize tehnice judiciare„. Articolul 5… Read more →

Articolul 4

Art. 4 – (1) Recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului se realizează, fără a se atribui număr cadastral, prin analizarea: a) conţinutului topografic al acestuia; b) metodelor şi mijloacelor de măsurare; c) încadrării acestuia în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970; d) determinării suprafeţei imobilului. (2) Recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului… Read more →

Articolul 3

Art. 3 – (1) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în sistemul de proiecţie Stereografic 1970, în două exemplare. (2) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în conformitate cu prevederile Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006,… Read more →

Articolul 2

Art. 2 – (1) Avizarea tehnică a expertizei judiciare constă în recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei şi se acordă în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) lit. e) şi ale art. 13 alin. (3) lit. h) din Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului,… Read more →

Articolul 1

Art. 1 – (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI), avizează tehnic, exclusiv cu privire la corectitudinea datelor topografice, expertizele judiciare efectuate de către experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie. (2) Avizarea tehnică a expertizelor judiciare prevăzute la alin. (1), în conformitate cu art. 4 lit. l) din Legea… Read more →

Ordinul 1882/C/2011 Regulament privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare

ORDIN nr. 1.882/C din 12 septembrie 2011pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI – Nr. 1.882/C din 12 septembrie 2011 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ – Nr. 1.044.364 din 19 septembrie 2011 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011    … Read more →