Articolul 11

(1) Documentațiile cadastrale pentru imobilele expropriate se întocmesc prin grija expropriatorului, avându-se în vedere și dispozițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Documentațiile vor cuprinde și date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, cu excepția lucrărilor prevăzute la art. 6 alin. (1), precum și planuri cu amplasamentul lucrării care se recepționează în termen de 10 zile lucrătoare de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin unitățile sale teritoriale. După recepționarea documentațiilor cadastrale, oficiile în a căror rază teritorială de activitate sunt situate imobilele expropriate vor proceda din oficiu la atribuirea numărului cadastral pentru suprafața neexpropriată și vor emite încheiere de respingere pentru imobilele aflate în coridorul de expropriere.
(la 12-06-2011, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011. )

(3) Planul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, care conține delimitarea imobilelor – teren cu sau fără construcții – expropriate va fi însoțit de anexa cu indicarea numelor deținătorilor, precum și a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori autorizați, se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul consiliului local respectiv, unde va rămâne afișat până la finalizarea procedurii de expropriere, și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

(4) Tabelele cu imobilele proprietate privată expropriate în condițiile prezentei legi, cuprinzând județul, localitatea, numărul cadastral, suprafața în metri pătrați și numele/denumirea proprietarului/deținătorului, conform documentației cadastrale, vor fi aduse la cunoștința publică prin afișare la sediul consiliului local al fiecărei unități administrativ-teritoriale pe raza căreia se află imobilele expropriate și pe pagina proprie de internet a expropriatorilor, cu 10 zile înainte de data începerii activității comisiei prevăzute la art. 18.

(5) Data începerii activității comisiei prevăzute la art. 18 și data la care vor fi afișate tabelele prevăzute la alin. (4) se vor aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea unui anunț într-un ziar local.

(6) În situația în care, drept consecință a revizuirii studiului de fezabilitate, a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de execuție, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la actualizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, prin întocmirea unor documentații cadastrale și actualizarea tabelelor prevăzute la alin. (4), cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(6.1) În situația în care consecința directă a revizuirii studiului de fezabilitate, a modificării sau definitivării proiectului tehnic de execuție ori a detaliilor de execuție va fi renunțarea la unele imobile afectate inițial de lucrarea de interes public național, regional, județean, interjudețean sau local, expropriatorul va dispune, prin hotărâre a Guvernului/consiliului județean/consiliului local, excluderea imobilelor din lista proprietarilor, așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau ale unităților administrativ-teritoriale, prevăzută la art. 5, și la restituirea acestor imobile către proprietari, prin decizie, după caz.
(la 22-07-2019, Alineatul (6.1) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 )

(6.2) Pentru restituirea imobilelor se va proceda de către expropriator, prin reprezentanții săi, astfel cum sunt prevăzuți la art. 2 alin. (2) și (3), la modificarea, prin hotărâre a Guvernului/consiliului județean/consiliului local, după caz, a listei proprietarilor, așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau ale unităților administrativ-teritoriale, prevăzute la art. 5, și, implicit, modificarea hotărârii de expropriere a Guvernului/consiliului județean/consiliului local, în sensul excluderii imobilelor ce urmează a se restitui.
(la 17-08-2018, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 )

(6.3) Procedura de modificare, prin hotărâre a Guvernului/consiliului județean/consiliului local, a listei proprietarilor, așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau ale unităților administrativ-teritoriale, prevăzută la art. 5, implicit, modificarea hotărârii de expropriere, în sensul excluderii imobilelor ce urmează a se restitui, va fi demarată de către expropriator în termen de 60 de zile de la data la care a intervenit revizuirea studiului de fezabilitate, modificarea sau definitivarea proiectului de execuție ori a detaliilor de execuție. Decizia de restituire se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea hotărârii Guvernului/consiliului județean/consiliului local de modificare, cu privire la imobilele pentru care a fost emisă anterior decizia de expropriere.
(la 22-07-2019, Alineatul (6.3) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 )

(6.4) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin oficiile teritoriale, va recepționa, în termen de 10 zile lucrătoare, documentațiile întocmite de expropriator în vederea actualizării culoarului lucrării de utilitate publică și restituirii imobilelor.
(la 17-08-2018, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 )

(6.5) Expropriatorul va întocmi documentațiile cadastrale conform dispozițiilor legale aplicabile pentru toate imobilele care au făcut obiectul exproprierii traversate de coridorul de expropriere. Hotărârea de expropriere stă la baza tuturor operațiunilor tehnico-juridice de modificare a imobilelor afectate de coridorul de expropriere.
(la 17-08-2018, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 )

(6.6) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate pe amplasamentul coridorului de expropriere se face prin hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere, cu avizul tehnic emis de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, după caz.
(la 17-08-2018, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 )

(6.7) Expropriatorul prevăzut la art. 2 are obligația să transmită Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale lista suprafețelor de teren situate pe amplasamentul coridorului de expropriere, aprobată prin hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere, precum și fișierele în format electronic vectorial în Sistemul național de proiecție stereografic 1970, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(la 17-08-2018, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 )

(6.8) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice operează de drept la data emiterii deciziei de restituire de către expropriator.
(la 22-07-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 )

(6.9) După aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (6.2), sumele consemnate pe seama și la dispoziția expropriaților aferente imobilelor restituite vor fi retrase din conturile de consemnare și vor fi virate la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz. Procedura de restituire a sumelor, în cazul în care proprietarii au acceptat cuantumul despăgubirilor, propuse de expropriator, se va detalia prin normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.
(la 22-07-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 )

(6.10) Decizia de restituire a imobilelor constituie titlu executoriu pentru restituirea de către expropriați a sumelor plătite cu titlu de despăgubire și produce efecte atât împotriva celor expropriați, cât și împotriva succesorilor acestora, calitatea de succesor fiind dovedită în condițiile legii.
(la 22-07-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 )

(7) După recepționarea documentațiilor cadastrale de către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară/Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, un expert evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România – ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare prin raportare la momentul transferului dreptului de proprietate, doar pentru imobilele expropriate pentru care există modificări de orice natură față de datele prevăzute în anexa la hotărârea Guvernului/consiliului județean/consiliului local, prevăzută la art. 5, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosință.
(la 17-08-2018, Alineatul (7) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 )

(8) Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77.1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Raportul de evaluare se întocmește sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

  2 comentarii la “Articolul 11

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.