Articolul 15

(1) Se consideră cerere în înțelesul art. 19 alin. (2) din lege manifestarea de voință făcută în formă scrisă de către titularul/titularii dreptului de proprietate sau al/ai altor drepturi reale sau de către persoanele care justifică un interes legitim, denumiți în continuare persoane interesate, ce va fi însoțită de documentele doveditoare prevăzute de lege. Cererea va cuprinde următoarele elemente:
a) numele și prenumele persoanei interesate;
b) adresa de domiciliu;
c) documentele doveditoare referitoare la existența drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în original sau în copie legalizată;
d) opțiunea privind cuantumul despăgubirii.

(2) În cazul în care comisia va fi constituită la nivelul unei localități unde nu funcționează birouri ale notarilor publici, legalizarea copiilor de pe documentele doveditoare se va realiza de către secretarii unităților administrativ-teritoriale ale localităților respective, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cazul în care există mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnată de toți, personal sau prin mandatar împuternicit cu procură specială autentică, iar procura se va atașa cererii.

(4) După numirea comisiei, expropriatorul va transmite decizia consiliului local competent/ Consiliului General al Municipiului București, care are obligația de a asigura prin secretarul unității administrativ-teritoriale secretariatul comisiei, care va primi, înregistra și arhiva cererile și documentele doveditoare depuse potrivit art. 5 alin. (4).

(5) Secretariatul comisiei va constitui registre și arhive speciale, în care se vor înregistra cererile și originalele/ copiile legalizate ale documentelor anexate acestora. Cererile se arhivează și se păstrează prin grija secretariatelor constituite la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Registrele vor cuprinde mențiuni privitoare la:
a) data înregistrării cererii;
b) numele și prenumele titularului/titularilor cererii;
c) elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită despăgubirea, respectiv numărul cadastral, suprafața, unitatea administrativ-teritorială în care se situează, proprietarul sau titularul altui drept real;
d) documentele doveditoare care însoțesc cererea.

(6) Membrii comisiei au acces nelimitat la registre și arhive.

(7) După finalizarea procedurilor de acordare a despăgubirilor, registrele și arhivele vor fi transmise expropriatorului pentru a fi păstrate de acesta, conform reglementărilor în vigoare.

(8) Comisia este formată din 5 membri, după cum urmează:
a) primarul unității administrativ-teritoriale sau, în lipsa acestuia, viceprimarul;
b) un reprezentant al instituției prefectului;
c) un reprezentant al oficiului de cadastru și publicitate imobiliară;
d) 2 reprezentanți ai expropriatorului, având calificare juridică.

(9) Comisia își începe activitatea la sediul consiliului local/ Consiliului General al Municipiului București, potrivit art. 11 alin. (5) din lege.

(10) Ședințele comisiei se vor ține zilnic până la data la care vor fi emise și comunicate, potrivit legii, toate hotărârile de acordare a despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii.

(11) Comisia este legal întrunită și își poate desfășura lucrările în prezența a cel puțin 3 membri, prezența reprezentanților expropriatorului fiind obligatorie.

(12) În termen de 10 zile de la data începerii activității, comisia va analiza cererile și documentele anexate acestora și, după caz:
a) constată că dosarul este complet și convoacă titularul/titularii cererii, în scris, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea semnării procesului-verbal;
b) constată că dosarul nu este complet și convoacă titularul/titularii cererii, în scris, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termenul prevăzut de lege, în vederea completării documentelor și a semnării procesului-verbal.

(13) Convocarea va cuprinde data, ora și locul ședinței în cadrul căreia va fi încheiat procesul-verbal ce cuprinde elementele de identificare a imobilului propus spre expropriere, respectiv tarlaua, parcela, numărul topografic sau numărul cadastral, după caz, și numărul de carte funciară, după caz, valoarea despăgubirii, determinată pe baza raportului de evaluare, și, după caz, vor fi analizate documentele doveditoare solicitate în completarea celor anexate cererii.

(14) În situația în care titularul dreptului de proprietate sau al altui drept real care este cunoscut a fost identificat pe baza datelor de carte funciară, respectiv extrase de carte funciară pentru informare, a documentației cadastral-juridice, a titlului de proprietate, a procesului-verbal de punere în posesie, a posesiei de fapt, a registrului agricol și a altor acte/fapte similare care produc efecte juridice potrivit legii nu întocmește cererea sau nu depune documentele doveditoare solicitate în completare, după împlinirea termenelor prevăzute de lege pentru îndeplinirea acestor obligații, comisia va face mențiune despre aceasta într-un proces-verbal, va emite și va comunică hotărârea conform art. 20 din lege. Sumele datorate ca despăgubire vor fi consemnate de expropriator pe numele persoanei/persoanelor astfel identificate.

(15) În cazul în care nicio persoană interesată nu a depus cerere, iar documentația cadastral-juridică prevăzută de lege a fost întocmită pe baza documentelor puse la dispoziție de către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și/sau consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale competente și din aceste documente nu rezultă adresa completă a titularilor drepturilor reale, comisia va face mențiune despre aceasta într-un proces-verbal și va emite hotărârea pentru sumele propuse cu titlu de despăgubire. Notificarea respectivelor sume către aceștia se va realiza prin afișare la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului București competent, iar consemnarea lor se va face potrivit legii.

(16) În cazurile prevăzute la alin. (14) și (15) persoana îndreptățită se poate adresa expropriatorului ulterior cu o cerere însoțită de documentele doveditoare în condițiile prevăzute de lege sau de o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, solicitând eliberarea despăgubirii, potrivit legii.

(17) În cazul în care persoana interesată a făcut cererea, a depus în termen documentele care fac dovada calității sale și este de acord cu suma propusă cu titlu de despăgubire, între comisie și aceasta se încheie un proces-verbal în care se menționează acordul cu privire la valoarea despăgubirii. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei și de către persoana interesată.

(18) În situația în care persoana îndreptățită nu este de acord cu cuantumul despăgubirii, comisia face mențiune despre această situație în procesul-verbal, arătând că persoana îndreptățită este în drept să se adreseze instanței de judecată în condițiile prevederilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei și de către persoana îndreptățită sau se menționează faptul că aceasta nu poate semna ori refuză să semneze.

(19) În cazul în care persoana interesată a făcut cererea, dar nu a depus în termen documentele care fac dovada calității sale, comisia va face mențiune despre acesta într-un proces-verbal și va adopta hotărârea prevăzută de art. 20 din lege.

(20) În situația în care coproprietarii aflați în concurs sunt de acord cu cuantumul despăgubirii propuse, între aceștia și comisie se va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt. Pe baza acestui proces-verbal comisia va emite hotărârea, urmând ca plata despăgubirilor să se facă în contul deschis de către expropriator pe numele acestora.

(21) În situația în care coproprietarii aflați în concurs nu sunt de acord cu cuantumul despăgubirii propuse sau unii dintre aceștia nu se prezintă în fața comisiei, între coproprietarii prezenți și comisie se va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt. În cazul în care coproprietarii prezenți refuză semnarea procesului-verbal, se va face mențiune în acest sens în cuprinsul acestuia. În temeiul procesului-verbal comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna sumele datorate ca despăgubire pe numele tuturor.

(22) În situația în care aceeași despăgubire este cerută în contradictoriu de mai multe persoane ce se pretind deopotrivă îndreptățite și între care există un litigiu pe rolul instanțelor judecătorești, comisia va solicita părților să prezinte un certificat de grefă din care să rezulte existența litigiului. Între comisie și persoanele aflate în litigiu se va încheia un proces-verbal care va atesta situația de fapt. Pe baza acestuia comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna despăgubirea pe numele părților aflate în litigiu.

(23) În situația în care titularul dreptului de proprietate a înstrăinat imobilul prin simpla tradițiune a titlului sau prin tradițiunea titlului însoțită de acte sub semnătură privată, comisia, împreună cu cel puțin una dintre părți, va încheia un proces-verbal în care se va consemna situația de fapt existentă și se va indica părților să procedeze la întocmirea formalităților legale de înstrăinare. Pe baza acestui proces-verbal comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna despăgubirea pe numele părților.

(24) În toate cazurile procesele-verbale se înregistrează într-un registru unic, numerotat și sigilat. Originalele proceselor-verbale se anexează la hotărârile de acordare a despăgubirilor.

(25) În situația în care, ca urmare a procesului de identificare, rezultă că titularul dreptului este decedat, iar procedura succesorală nu a fost deschisă sau în cazul în care comisia este sesizată de către o persoană în calitate de succesibil al defunctului, dar care nu deține certificat de moștenitor, comisia consemnează aceasta în procesul-verbal, iar un reprezentant împuternicit al expropriatorului, în calitate de persoană interesată, se va adresa unui notar din circumscripția în care și-a avut ultimul domiciliu defunctul, solicitându-i informații cu privire la deschiderea procedurii succesorale.

(26) Suma reprezentând despăgubirile se va consemna pe numele moștenitorilor aparenți, cu mențiunea că suma face parte din masa succesorală. Această sumă va fi eliberată la cererea expropriatorului, pe baza certificatului de moștenitor sau pe baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

(27) În situația în care procedura succesorală a fost deja deschisă, expropriatorul va consemna suma în condițiile prevăzute la alin. (26).

(28) În cazul în care, ca urmare a procesului de identificare, rezultă că titularul dreptului este decedat, iar moștenitorii aparenți nu pot fi cunoscuți sau identificați, suma reprezentând despăgubirea se va consemna pe seama succesiunii, cu mențiunea că suma face parte din masa succesorală. Suma va rămâne consemnată până la stabilirea moștenitorilor, când se va proceda potrivit alin. (26) teza a doua, sau, după caz, până la împlinirea termenului prevăzut de lege pentru vacanța succesorală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.