Articolul 22

Art.  22.  -­

– Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(1)  Activitatea  de  publicitate  imobiliară  în  cadrul  oficiilor  teritoriale   este  îndeplinită  de  registratori  de  carte  funciară,  denumiţi  în  continuare   registratori,  numiţi  prin  ordin  al  directorului  general  al  Agenţiei  Naţionale,  în   urma  unui  concurs  organizat  de  aceasta. Asistenţii-­registratori  efectuează   înscrierile  în  cartea  funciară  în  baza  dispoziţiilor  date  de  registratori,   eliberează  extrasele  de  carte  funciară  şi  certificatele  de  sarcini  şi  îndeplinesc   alte  atribuţii  stabilite  prin  reglementări  specifice.

(2)  Numărul  registratorilor  pentru  fiecare  oficiu  teritorial  se  stabileşte  prin   ordin  al  directorului  general  al  Agenţiei  Naţionale.

(3)  În  cadrul  oficiilor  teritoriale,  activitatea  de  publicitate  imobiliară  este  în   responsabilitatea  unui  registrator-­şef,   iar  în  cadrul  birourilor  teritoriale,  în   responsabilitatea  unui  registrator  coordonator,  numiţi  prin  ordin  al  directorului   general  al  Agenţiei  Naţionale,  în  urma  unui  concurs.

(4)  Poate  fi  numită  registrator  persoana  care  îndeplineşte  în  mod  cumulativ   următoarele  condiţii:

a)  are  cetăţenia  română  şi  are  capacitatea  drepturilor  civile;

b)  este  licenţiat  în  drept;

c)  nu  are  antecedente  penale;

d)  se  bucură  de  o  bună  reputaţie;

e)  cunoaşte  limba  română;

f)  este  apt  din  punct  de  vedere  medical  pentru  ocuparea  funcţiei;

g)  a  îndeplinit  timp  de  5  ani  funcţia  de  asistent-­registrator  sau  a  exercitat   timp  de  3  ani  funcţia  de  notar  public,  judecător,  procuror,  avocat,  consilier   juridic  sau  altă  funcţie  de  specialitate  juridică.

(5)  Vechimea  în  funcţia  de  registrator  de  carte  funciară,  respectiv  în  funcţia   de  asistent-­registrator  principal  constituie  vechime  în  specialitate  juridică,  cu   condiţia  ca  persoana  în  cauză  să  aibă  studii  superioare  de  specialitate   juridică.

(6)  Până  la  data  organizării  concursului,  registratorii  pot  fi  numiţi  din  cadrul   angajaţilor  serviciilor  de  publicitate  imobiliară  care,  deşi  nu  îndeplinesc   condiţiile  de  studii,  au  cel  puţin  5  ani  de  experienţă  în  domeniul  publicităţii   imobiliare.

(7)   Registratorul  răspunde  pentru  activitatea  sa,  în  condiţiile  legii,  fiind   subordonat  profesional  registratorului-­şef.

(8)  Angajaţilor  Agenţiei  Naţionale  şi  ai  unităţilor  subordonate  le  este  interzis   să  instrumenteze  cauzele  în  care  beneficiari  sunt  ei  sau  soţul/soţia,  rudele  sau   afinii  până  la  gradul  al  treilea  inclusiv,  persoanele  juridice  la  care  ei  ori  una   dintre  persoanele  menţionate  anterior  deţin  calitatea  de  acţionari,  asociaţi,   directori  sau  administratori,  precum  şi  cauzele  care  au  ca obiect  documentaţii   întocmite  de  ei  anterior  dobândirii  calităţii  de  salariat  al  instituţiei,  de  persoanele  fizice  autorizate  care  sunt  soţ/soţie,  rudă  sau  afin  până  la  gradul  al   treilea  inclusiv cu  aceştia  ori  de  persoanele  juridice  autorizate  la  care  ei  sau   una  dintre  persoanele  menţionate  anterior  deţin  calitatea  de  acţionari,  asociaţi,   directori  sau  administratori.

(9)  În  cazul  în  care  se  află  în  una  dintre  situaţiile  prevăzute  la  alin.  (8),   angajatul  este  obligat  să  se  abţină  şi  să  înştiinţeze  de  îndată,  în  scris,   conducerea  instituţiei,  pentru  repartizarea  lucrării  unei  alte  persoane.

(10) Angajaților Agenției Naționale și ai instituțiilor subordonate le este interzis să execute, în calitate de persoane fizice autorizate sau de experți judiciari, lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei și publicității imobiliare, cu excepția personalului desemnat să execute lucrările prevăzute la art. 4 lit. r.1). Personalului prevăzut la art. 4 lit. r.1) îi este interzis să înscrie, să recepționeze sau să avizeze lucrările executate ca urmare a identificării acestora ca fiind necesare și urgente și aprobate ca atare prin ordin al directorului general ori să exercite atribuțiile prevăzute la art. 4 lit. l) cu privire la aceste imobile.

 – alineatul a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(11)   În  cadrul  Agenţiei  Naţionale  funcţionează  Direcţia  de  publicitate   imobiliară,  care  organizează,  coordonează  şi  controlează  activitatea  de   publicitate  imobiliară  din  cadrul  oficiilor  teritoriale,  în  vederea  respectării  legilor   şi  reglementărilor  în  materie.

(12)  În  exercitarea  atribuţiilor  de  coordonare  şi  control,  directorii  Direcţiei  de   publicitate  imobiliară  şi  Direcţiei  de  cadastru  emit  decizii  cu  caracter   obligatoriu  a  căror  nerespectare  atrage  pentru  personalul  de  specialitate  din   Agenţia  Naţională  şi  instituţiile  subordonate,  implicat  în  soluţionarea  cererilor   de  recepţie  şi  înscriere,  sancţiunile  disciplinare  prevăzute  în  regulamentele   interne.

(13)   În  baza  protocolului  de  colaborare  privind  modul  de  efectuare  a   operaţiunilor  de  publicitate  imobiliară,  în  vederea  unificării  procedurilor  de   lucru,  Agenţia  Naţională  şi  Uniunea  Naţională  a  Notarilor  Publici  din  România   organizează  şedinţe  de  lucru  periodice  ale  căror  soluţii,  consemnate  în   minutele  de  şedinţă,  stau  la  baza  emiterii  deciziilor  prevăzute  la  alin.  (12).

Articolul 22. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  1 comentariu la “Articolul 22

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.