Etichetă: legea 7/1996

Articolul 52

Art.  52.  -­ (1)  Prezenta  lege  intră  în  vigoare  la  90  de  zile  de  la  publicarea  ei   în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I. (2)   Până  la  data  de  31  decembrie  2020,  titularii  sarcinilor  înscrise  în   registrele  de  transcripţiuni-­inscripţiuni  vor  solicita  deschiderea  cărţilor  funciare   pentru  imobilele  în  cauză,  în  condiţiile  prezentei  legi,  şi  transcrierea  sarcinilor  … Read more →

Articolul 51

Art.  51.  – În  îndeplinirea  obligaţiilor  legale  referitoare  la  activitatea  de   cadastru  şi  publicitate  imobiliară,  măsurile  care  se  au  în  vedere  se  stabilesc   prin  protocolul  încheiat  între  Agenţia  Naţională  şi  Uniunea  Naţională  a   Notarilor  Publici  din  România,  protocol*)  aprobat  prin  ordin  cu  caracter   normativ  al  directorului  general  al  Agenţiei  Naţionale  şi  hotărâre  a  Consiliului   Uniunii… Read more →

Articolul 50

Art.  50.  – (1)  Informaţiile  referitoare  la  reţeaua  geodezică  naţională,  hărţile   oficiale,  cadastrul  şi  publicitatea  imobiliară  sunt  informaţii  publice  şi  reprezintă   bun  proprietate  publică  a  statului  şi  sunt  în  administrarea  Agenţiei  Naţionale   prin  unităţile  subordonate.  Aceste  informaţii  se  pot  consulta  şi  sunt  accesibile   oricăror  persoane  fizice  sau  juridice  contra  cost. (2)   Informaţiile  menţionate  mai  sus… Read more →

Articolul 49

 Art.  49.  -­ Sistemele  informaţionale  specifice  domeniilor  de  activitate  proprii   ale  ministerelor  se  realizează  de  către  autorităţile  publice  centrale  care   răspund  de  domeniile  respective. Autorităţile  publice  centrale  colaborează  cu   Agenţia  Naţională  în  cadrul  programului  prevăzut  la  art.  9  alin.  (23).   Articolul 49. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata Read more →

Articolul 48

Art.  48.  – Oficiile  teritoriale  şi  birourile  teritoriale  realizează,  păstrează  şi   asigură  conservarea  copiilor  de  siguranţă  de  pe  documentele  de  cadastru,   geodezie,  cartografie  şi  publicitate  imobiliară,  inclusiv  de  pe  microfilme  sau   suporturi  informatice.   Articolul 48. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata Read more →

Articolul 47

 Art.  47.   – (1)   Constatarea  contravenţiilor  şi  aplicarea  sancţiunilor  se   realizează  de  către  Agenţia  Naţională,  prin  împuterniciţii  săi. (2)  Constatarea  contravenţiilor  prevăzute  de  prezenta  lege,  săvârşite  de   către  personalul  propriu  din  cadrul  instituţiilor  din  domeniul  apărării,  ordinii   publice  şi  al  securităţii  naţionale,  şi  aplicarea  sancţiunilor  se  realizează  de   către  împuterniciţii  acestor  instituţii. (3)  Contravenţiilor… Read more →

Articolul 46

 Art.  46.  -­ (1)  Agenţia  Naţională  este  împuternicită  să  controleze  activitatea   tuturor  persoanelor  fizice  şi  juridice  autorizate  în  condiţiile  prezentei  legi,  care   desfăşoară  activităţi  pe  teritoriul  României  în  domeniile  cadastrului,  geodeziei   şi  cartografiei,  cu  excepţia  instituţiilor  din  domeniul  apărării,  ordinii  publice  şi  al   securităţii  naţionale,  care  exercită  acest  atribut  prin  structurile  proprii. (2)  Constituie  contravenţii  următoarele… Read more →

Articolul 45

 Art.  45.  – – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1)  Agenţia  Naţională  întocmeşte,  în  termen  de  30  de  zile  de  la   data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  legi,  regulamentul  de  organizare  şi   funcţionare  a  birourilor  teritoriale  din  cadrul  oficiilor  teritoriale. (2) Persoanele autorizate cu executarea de lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei… Read more →

Articolul 44

 Art.  44.   -­ Orice  neînţelegeri  cu  privire  la  identificarea  şi  măsurarea   parcelelor  de  teren,  precum  şi  cu privire  la  proprietarii  acestora,  se  vor   soluţiona  de  către  instanţele  judecătoreşti.   Articolul 44. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata Read more →

Articolul 43

Art.  43.  -­ (1)  Dacă  se  constată  unele  diferenţe  între  suprafeţele  înscrise  în   actele  de  proprietate  şi  situaţia  reală  din  teren,  rezultată  din  măsurătorile   executate  pentru  întocmirea  cadastrului,  primarul  va  dispune  înştiinţarea   proprietarilor  interesaţi. (2)   Plusurile   şi  minusurile  de  teren  de  pe  aceeaşi  unitate  administrativ-­ teritorială  se  compensează  între  proprietarii  în  cauză. (3)   Plusurile… Read more →

Articolul 42

Art.  42.  – (1)  Modul  de  înscriere  a  imobilelor  aflate  în  domeniul  public  sau   privat  al  statului  şi  în  administrarea  instituţiilor  din  domeniul  apărării,  ordinii   publice  şi  al  securităţii  naţionale  ori  aflate  în  proprietatea  privată  a  acestora  se   stabileşte  de  către  aceste  instituţii,  împreună  cu  Agenţia  Naţională,  după   efectuarea  recepţiei  prevăzute  de  lege. (2)  În  documentaţiile… Read more →

Articolul 41

 Art.  41.  -­ – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1) Prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se poate realiza și în baza certificatului de moștenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii, a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică sau a actului de partaj judiciar, indiferent de data acestora,… Read more →

Articolul 40

Art.  40.  – – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1)  În  cazul  în  care  reconstituirea  dreptului  de  proprietate  funciară   se  face  pe  baza  planurilor  parcelare  care  corespund  vechilor  hărţi  topografice,   cu  menţionarea  numerelor  topografice  ale  parcelelor  în  regiunile  de  carte   funciară  supuse  Decretului-­lege  nr.  115/1938  pentru  unificarea  dispoziţiilor   privitoare  la… Read more →

Articolul 39

Art.  39.  – Actul  juridic  privind  constituirea  sau  transmiterea  unui  drept  real   imobiliar,  valabil  încheiat  anterior  intrării  în  vigoare  a  prezentei  legi,   netranscris  în  registrul  de  transcripţiuni  şi  inscripţiuni  ori,  după  caz,  neînscris   în  cartea  funciară,  îşi  produce  efectele  la  data  înscrierii  în  cartea  funciară, potrivit  prevederilor  prezentei  legi. Actul  sub  semnătură  privată,  valabil   încheiat,  va… Read more →

Articolul 38

Art.  38.  – (1)   Înscrierile  făcute  în  conformitate  cu  actele  normative  în   vigoare  în  registrul  de  transcripţiuni  şi  inscripţiuni,  în  cărţile  funciare  şi  în   cărţile  de  publicitate  funciară,  înainte  de  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei   legi,  îşi  vor  produce  şi  după  această  dată  efectele  prevăzute,  cu  excepţia   cazurilor  în  care  drepturile  de  proprietate  şi… Read more →

Articolul 37

Art.  37.  – – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1)  Dreptul  de  proprietate  asupra  construcţiilor  se  înscrie  în   cartea  funciară  în  baza  unui  certificat  de  atestare  eliberat  de  autoritatea  locală   emitentă  a  autorizaţiei  de  construire,  care  să  confirme  că  edificarea   construcţiilor  s-­a  efectuat  conform  autorizaţiei  de  construire  şi  că  există  … Read more →

Articolul 36

Art.  36.  – – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1)   Actele  notariale  prin  care  se  transmite,  se  modifică,  se   constituie  sau  se  stinge  un  drept  real  imobiliar  se  încheie  numai  dacă  bunurile   imobile  sunt  înscrise  în  cartea  funciară,  cu  excepţia: a)  cazurilor  prevăzute  la  art.  887  din  Codul  civil; b)  actelor… Read more →

Articolul 35

 Art.  35.  -­ – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua… Read more →

Articolul 34

 Art.  34.  -­ (1)  În  cazul  în  care  o  carte  funciară  urmează  a  fi  întocmită  ori   completată  prin  înscrierea  unui  imobil  care  nu  a  fost  cuprins  în  nicio  altă  carte   funciară,  precum  şi  în  cazul  în  care  o  carte  funciară  a  fost  distrusă,  pierdută   ori  a  devenit  nefolosibilă,  în  tot  sau  în  parte,  din  diferite  cauze,  întocmirea,… Read more →

Articolul 33

Art.  33.  -­ (1)  Înscrierile  şi  radierile  efectuate  în  cărţile  funciare  nu  pot  fi   rectificate  decât  pe  baza  hotărârii  instanţei  judecătoreşti  definitive  şi   irevocabile  sau  pe  cale  amiabilă,  în  baza  unei  declaraţii  date  în  formă   autentică,  de  titularul  tabular,  respectiv  de  titular,  în  baza  unei  documentaţii   cadastrale. (2)  Prevederile  art.  31  se  vor  aplica  în  mod… Read more →