ODG 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor ANCPI actualizat

ORDIN nr. 1.764 din 15 mai 2019

privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

Actualizat conform ODG 3407/2019 si ODG 1552/2020.

EMITENT : AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 10 iunie 2019

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Articolul 1

(1) Se aprobă termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În cazul în care, printr-o singură cerere, sunt solicitate înscrieri succesive, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate. Dacă înscrierile succesive presupun și intabularea dreptului de ipotecă convențională sau a dreptului de ipotecă legală constituit în aplicarea Programului „Prima casă“, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul aferent încheierii de intabulare a dreptului de ipotecă.

Articolul 2

Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare neintrând în calculul acestora.

Articolul 3

Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), directorul oficiului teritorial poate stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexă, cu consultarea prealabilă a președintelui Camerei Notarilor Publici în a cărei rază de activitate este situat oficiul teritorial.

Articolul 4 

(1) Cererile care fac obiectul înregistrării în registrul general de intrare pot fi soluționate în regim de urgență, la solicitarea persoanei interesate și cu achitarea unui tarif suplimentar.

(2) Solicitarea soluționării unei cereri în regim de urgență se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât și ulterior, în baza dovezii achitării diferenței de tarif.

(3) Termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență sunt cele prevăzute în anexă și se calculează de la data achitării tarifului de urgență, situație în care ziua înregistrării intră în calculul termenului. Dovada achitării tarifului de urgență se înregistrează în Registrul general de intrare la cererea inițială și se atașează la dosar de îndată. În cazul serviciilor de publicitate imobiliară solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce privește dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile metodologiei de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară de către notarii publici.

Articolul 5

(1) Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix, iar eliberarea acestora în regim normal se face la împlinirea termenului.

«abrogat» (1.1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), termenul de eliberare este unul maximal dacă furnizarea serviciilor în regim normal a fost soluționată cu respingere. În această situație eliberarea documentelor și datelor se poate face oricând în acest termen.

Alineatul a fost abrogat prin ODG 1552/2020.

«abrogat» (1.2) În cazul redepunerii, termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim normal este de 2/3 din termenul prevăzut în anexa la prezentul ordin. 

Alineatul a fost abrogat prin ODG 1552/2020.

(2) Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență este un termen maximal, iar eliberarea acestora în regim de urgență se poate face oricând în acest termen.

Articolul 6

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea în condițiile legii.

Articolul 7

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

Articolul 8

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 24 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruț Ștefănescu

 

București, 15 mai 2019.

Nr. 1.764.

ANEXĂ     

LISTA privind termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

Grupe de servicii Codul serviciului Denumirea serviciului Termen ^1) (zile lucrătoare) Termen în regim de urgență (zile lucrătoare) Referințe
Capitolul 1. Avize, recepții și furnizare de date
Avize și recepții tehnice 1.1.1. Aviz începere lucrări 7 2
1.1.2. Recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre 15 5
1.1.3. Recepția tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie și a documentelor cartografice de uz public 20 10
Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie 1.2.1. Hărți și planuri (raster) 3 1
1.2.2. Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm 3 1
1.2.3. Ortofotoplan 20 cm <1 px <50 cm 3 1
1.2.4. Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm 3 1
1.2.5. Coordonate altimetrice, planimetrice și 3D 3 1
1.2.6. Înregistrări GNSS de la o stație permanentă 1
Capitolul 2. Servicii de cadastru și publicitate imobiliară
Prima înregistrare 2.1.1. Recepție cadastrală și înființare carte funciară 18 6
2.1.2. Recepție cu alocare număr cadastral 11 4
2.1.3. Înființare carte funciară 11 4
Dezlipire/Alipire 2.2.1. Recepție dezlipire/alipire 7 3
2.2.2. Înscriere dezlipire/alipire 7 3
Intabulare 2.3.1. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice 7 2
2.3.2. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice 7 2
2.3.3. Înscriere ipotecă/privilegiu 2 1
Notare/Radiere 2.4.1. Notare/Radiere în/din cartea funciară 4 2
Rectificare 2.5.1. Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului) 1
2.5.2. Reconstituire carte funciară 3 1
Actualizare 2.6.1. Înscriere construcție 15 5
2.6.2. Extindere/Radiere construcții 15 5
2.6.3. Actualizare informații tehnice 15 5
2.6.4. Anulare operațiuni cadastrale 10 3
Informare 2.7.1. Consultare documente din arhivă 1
2.7.2. Extras de carte funciară pentru informare on-line Nota ^2)
Extras de carte funciară pentru informare la registratura BCPI 2 1
2.7.3. Extras de carte funciară pentru autentificare on-line Nota ^2)
Extras de carte funciară pentru autentificare la registratura BCPI 2 1
2.7.4. Certificat de sarcini 4 2
2.7.5. Copii certificate ale documentelor din arhivă 2 1
2.7.6. Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului 10 3
2.7.7. Extras din planul cadastral on-line Nota ^2)
Extras din planul cadastral la registratura BCPI 3 1
2.7.8. Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (județ, localitate, stradă, număr) 10 3
2.7.9. Referat consultare registru proprietari la nivel național 18 6
Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament
TopRo5 1:5000 ROMPOS 3.1.1. Servicii de vizualizare (WMS) 5 2
3.1.2. Servicii poziționare GNSS în timp real 1
Conținutul cărții funciare 3.1.3. Copie de carte funciară on-line Nota ^2)
3.1.4. Nota ^2)
3.1.5. Extras de carte funciară pentru informare on-line Nota ^2)
3.1.6. Nota ^2)
Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru
Autorizare 4.1.1. Autorizarea persoanelor fizice 20 Nota ^3)
4.1.2. Autorizarea persoanelor juridice 20
4.1.3. Modificare / Eliberare duplicat al certificatului de autorizare 20

(la 19-12-2019, Tabelul din Anexă a fost modificat de Punctele 2 și 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.407 din 6 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 19 decembrie 2019 )

^1) În situația prestării unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

^2) Serviciile care sunt înregistrate on-line se furnizează de îndată dacă informația este disponibilă în mediul electronic.

^3) Termenul de eliberare a certificatului de autorizare pentru persoanele fizice/juridice declarate admise se calculează de la data examenului de autorizare, nu de la data înregistrării cererii și este un termen maximal.

(la 19-12-2019, Nota nr. 3 din Anexă a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.407 din 6 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 19 decembrie 2019 )

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.