Articolul 29

Art. 29 –

Competențe de elaborare a documentațiilor tehnice – D.T.

(1) Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Lege, documentațiile tehnice – D.T. și proiectele tehnice – P.Th., care dezvoltă documentațiile tehnice – D.T., se elaborează de colective tehnice de specialitate. Dreptul de promovare a documentațiilor, în vederea avizării/autorizării se poate face numai sub semnătura unor cadre tehnice cu pregătire superioară care au absolvit – cu diplomă recunoscută de statul român – instituții de învățământ superior de specialitate în domeniul arhitecturii, construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, care au drept de semnătură potrivit nivelelor de competență. Semnarea documentațiilor angajează răspunderea acestora în condițiile legii, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Lege.
(2) Sunt interzise elaborarea și semnarea documentațiilor tehnice și proiectelor necesare executării lucrărilor de construcții de către persoane care nu îndeplinesc cerințele legale prevăzute la alin. (1), respectiv care nu au absolvit instituții de învățământ superior de specialitate în domeniile arhitecturii și construcțiilor/instalațiilor pentru construcții ori care nu au drept de semnătură în condițiile legii, sub sancțiunea legii penale, în conformitate cu dispozițiile art. 24 lit. c) din Lege.
(la 06-01-2020, Alineatul (2) din Articolul 29 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 )
(3) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcții, documentațiile tehnice – D.T., precum și proiectele tehnice – P.Th. care dezvoltă documentațiile tehnice – D.T., în condițiile legii, se verifică pentru cerințele de calitate de către specialiști verificatori de proiecte atestați. Solicitantul autorizației de construire/desființare are obligația de a face dovada efectuării verificării documentației tehnice – D.T. prezentate pentru autorizare.
(4) În conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, arhitecții și conductorii-arhitecți cu drept de semnătură sunt obligați să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Național al Arhitecților, inclusiv pe documentațiile tehnice – D.T.
(5) Conductorii arhitecți, urbaniștii și subinginerii de construcții, cu diplomă recunoscută de statul român, pot elabora, în cadrul colectivelor tehnice prevăzute la alin. (1), documentații pentru clădiri de importanță redusă, stabilite potrivit definiției din anexa nr. 2 la Lege și aflate în afara zonelor protejate, în condițiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Lege, numai pentru specialitatea pentru care a fost obținută diploma universitară, respectiv pentru care au drept de semnătură potrivit Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(la 06-01-2020, Alineatul (5) din Articolul 29 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 )
(6) Arhitecții de interior, cu diplomă recunoscută de statul român, care au drept de semnătură potrivit Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot elabora și semna documentații pentru lucrări de amenajări interioare, cu caracter definitiv sau provizoriu, lucrări de modificare și lucrări de reabilitare aferente interioarelor, care necesită obținerea unei autorizații de construire/desființare, stabilite potrivit definițiilor din anexa nr. 2 la Lege, în condițiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Lege.
(la 06-01-2020, Articolul 29 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 )

Articolul 29 – Norme metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii actualizate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.