Categorie: Ordinul 839/2009

Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Articolul 35

Art. 35 – Redactarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se redactează în baza cererii și a documentației complete depuse, în deplină concordanță cu prevederile documentațiilor de urbanism aprobate și cu situația reală din teren la data solicitării, utilizându-se formularul-model F.6 «CERTIFICAT DE URBANISM» (2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizării unor lucrări de construcții se redactează făcându-se… Read more →

Articolul 34

Art. 34 – Verificarea conținutului documentației (1) Verificarea conținutului documentației depuse pentru obținerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului județean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă: a) cererea este corect adresată emitentului – președintele consiliului județean, primarul general al municipiului București, sau primarul, după caz – conform competențelor de emitere… Read more →

Articolul 33

Art. 33 – Depunerea documentației (1) În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent – autoritățile prevăzute la art. 4 din Lege – actele menționate la art. 19. (2) Cererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism («Formularul-model F.1 – CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism») se procură de la emitent și se completează cu datele solicitate.… Read more →

Articolul 32

Art. 32 – Cerințe urbanistice (1) Certificatul de urbanism se întocmește în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), iar pentru investițiile care depășesc limita unei unități administrativ-teritoriale se poate întocmi și pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii și, în lipsă, în conformitate cu regulile-cadru stabilite prin Regulamentul General de Urbanism… Read more →

Articolul 31

Art. 31 – Solicitantul certificatului de urbanism (1) Solicitantul certificatului de urbanism este persoana fizică sau juridică interesată să primească de la autoritatea administrației publice competente informații cu privire la un imobil – teren și/sau construcții – în scopurile definite la art. 6 din Lege. (2) În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul se va adresa autorităților competente prevăzute la… Read more →

Articolul 30

Art. 30 – Definiție (1) Certificatul de urbanism este actul de informare al autorității administrației publice competente să emită autorizații de construire/desființare, prevăzute la art. 4 alin. (1) și art. 43 lit. a) din Lege, care se emite, în principal, în vederea începerii procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții, precum și a instalațiilor aferente acestora, inclusiv pentru desființarea… Read more →

Articolul 29

Art. 29 – Competențe de elaborare a documentațiilor tehnice – D.T. (1) Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Lege, documentațiile tehnice – D.T. și proiectele tehnice – P.Th., care dezvoltă documentațiile tehnice – D.T., se elaborează de colective tehnice de specialitate. Dreptul de promovare a documentațiilor, în vederea avizării/autorizării se poate face numai sub semnătura unor cadre tehnice cu… Read more →

Articolul 28

Art. 28 – Întocmirea Documentației tehnice – D.T. (D.T.A.C./ D.T.A.D.) (1) Documentația tehnică – D.T. (D.T.A.C. sau D.T.A.D., după caz, inclusiv D.T.O.E aferentă), care este parte componentă a documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții prevăzută la art. 7 alin. (1) din Lege, se întocmește potrivit conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege, în conformitate cu prevederile art. 7… Read more →

Articolul 27

Art. 27 – Acordul vecinilor (1) Acordul vecinilor, prevăzut la pct. 2.5.6. al secțiunii I „Piese scrise” a cap.A. „Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C.”, prevăzut în anexa nr. 1 la Lege, este necesar în următoarele situații: a) pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate – și numai dacă sunt necesare… Read more →

Articolul 26

Art. 26 – Actele autorității competente pentru protecția mediului (1) În vederea satisfacerii cerințelor legislației pentru protecția mediului, prin procedura de autorizare se prevede obținerea următoarelor acte ale autorității competente pentru protecția mediului: a) punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului – pentru investițiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, potrivit prevederilor art.… Read more →

Articolul 25

Art. 25 – Avize și acorduri ale autorităților centrale/serviciilor deconcentrate (1) Avizele/acordurile autorităților centrale ori ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz, potrivit cerințelor stabilite și înscrise în certificatul de urbanism, în funcție de caracteristicile urbanistice ale amplasamentului și de natura investiției, se obțin, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Lege, de către solicitant sau de către proiectant, în… Read more →

Articolul 24

Art. 24 – Avize și acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utilități urbane (1) În vederea constituirii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții este necesară obținerea avizelor/acordurilor furnizorilor/administratorilor de utilități urbane pentru asigurarea și racordarea/branșarea la infrastructura edilitară, în condițiile și cu restricțiile pentru siguranța funcționării, impuse de caracteristicile și amplasamentul rețelelor de distribuție/transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament… Read more →

Articolul 23

Art. 23 – Abrogat. (la 06-01-2020, Articolul 23 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 ) Articolul 23 – Norme metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de… Read more →

Articolul 22

Art. 22 – Avizul primarului (1) În situația în care emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare este de competența președintelui consiliului județean/primarului general al municipiului București, este necesar avizul favorabil al primarului unității administrativ-teritoriale/sectorului municipiului București, pe al cărei/cărui teritoriu este situat imobilul în cauză, în care vor fi menționate elementele caracteristice ale regimului juridic, economic și… Read more →

Articolul 21

Art. 21 – Documentația tehnică – D.T. (1) Documentația tehnică – DT este, potrivit definiției din anexa nr. 2 la Lege, documentația tehnico-economică distinctă care stă la baza emiterii autorizației de construire/desființare și prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobați, amplasarea construcțiilor și relațiile acestora cu vecinătățile, schemele și fluxurile funcționale, compoziția spațială, structura de… Read more →

Articolul 20

Art. 20 – Documentele necesare emiterii autorizației de construire/desființare (1) Documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizației de construire, inclusiv anexa – se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizației de construire/desființare» obținut de… Read more →

Articolul 19

Art. 19 – Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentație cuprinzând: a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând: 1. elementele de identificare a solicitantului; 2. elementele de identificare… Read more →

Articolul 18

Art. 18 – Lucrări care se exceptează de la autorizare Lucrările care se exceptează de la autorizare sunt cele prevăzute la art. 11 din Lege. Execuția acestora se va face numai cu respectarea legislației și condițiilor prevăzute de normativele tehnice de proiectare și execuție în vigoare în domeniul construcțiilor și a legislației specifice privind domeniul gazelor și energiei. (la 06-01-2020,… Read more →

Articolul 17

Art. 17 – Autorizarea executării lucrărilor în regim de urgență (1) În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (16) din Lege, autorizația de construire/desființare pentru executarea lucrărilor de intervenție în primă urgență, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamități naturale – cutremure, inundații, alunecări/prăbușiri de teren sau altele asemenea – ori alte evenimente cu caracter excepțional, se emite imediat… Read more →

Articolul 16

Art. 16 – Autorizarea executării lucrărilor de construcții amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecție (1) Autorizațiile de construire/desființare în vederea executării lucrărilor de construcții în zonele asupra cărora este instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecție prevăzut în planurile urbanistice și în planurile de amenajare a teritoriului, aprobate în condițiile legii, se emit… Read more →