Anexa 5 Lista substantelor prioritare in domeniul apei

Anexa nr. 5 –

LISTA SUBSTANȚELOR PRIORITARE ÎN DOMENIUL APEI

 

Nr. crt. Nr. CAS *1) Nr. EC *2) Denumire substanță prioritară *3) Identificată ca substanță prioritar periculoasă
1. 15972-60-8 240-110-8 Alaclor; 2-cloro-2′,6′-dietil-N (metoximetil) acetanilidă  
2. 120-12-7 204-371-1 Antracen x
3. 1912-24-9 217-617-8 Atrazin; 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazin-2,4- diamină; 2-cloro-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5- triazină  
4. 71-43-2 200-753-7 Benzen  
5. neaplicabil neaplicabil Difenileter bromurat *4) x*5)
32534-81-9 neaplicabil Pentabromodifenileter (numere de izomeri de poziție 28, 47, 99, 100, 153 și 154) difenil eter, derivați pentabromurați; pentabromdifenil eter  
6. 7440-43-9 231-152-8 Cadmiu și compușii acestuia x
7. 85535-84-8 287-476-5 Cloroalcani C10-13; cloruri de alchil (C10-13)*4) x
8. 470-90-6 207-432-0 Clorfenvinfos (ISO); fosfat de dietil și de 2-cloro-1-(2,4-diclorofenil) vinil  
9. 2921-88-2 220-864-4 Clorpirifos; tiofostat de 0,0-dietil și de 0,3,5,6-tricloro-2-piridil  
10. 107-06-2 203-458-1 Diclorură de etilen; 1,2-dicloroetan  
11. 75-09-2 200-838-9 Clorură de metilen; diclorometan  
12. 117-81-7 204-211-0 Ftalat de bis (2-etilhexil); ftalat de di-(2-etilhexil); DEHP  
13. 330-54-1 206-354-4 Diuron; 3-(3,4-diclorfenil-1,1-dimetiluree)  
14. 115-29-7 204-079-4 Endosulfan; sulfit de 1,2,3,4,7,7-hexacloro-8,9,10-tri-norbornen-5,6-ilen dimetil x
15. 206-44-0 205-912-4 Fluoranten *6)  
16. 118-74-1 204-273-9 Hexaclorobenzen x
17. 87-68-3 201-765-5 Hexaclorbutadienă x
18. 608-73-1 210-158-9 Hexaclorociclohexan x
19. 34123-59-6 251-835-4 Izoproturon; 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree  
20. 7439-92-1 231-100-4 Plumb și compușii acestuia  
21. 7439-97-6 231-106-7 Mercur și compușii acestuia x
22. 91-20-3 202-049-5 Naftalină  
23. 7440-02-0 231-111-14 Nichel și compușii acestuia  
24. 25154-52-3 246-672-0 Nonil-fenoli x
104-40-5 230-199-4 4-(para) nonilfenol x
25. 1806-26-4 217-302-5 Octil-fenoli  
140-66-9 neaplicabil (4-(1,1′,3,3′-tetrametilbutil)-fenol)  
26. 608-93-5 210-172-5 Pentaclorbenzen x
27. 87-86-5 231-152-8 Pentaclorfenol  
28. neaplicabil neaplicabil Hidrocarburi aromatice policiclice x
50-32-8 200-028-5 Benzo(a)piren; benzo(def)crisen x
205-99-2 205-911-9 Benz(b)fluoranten x
191-24-2 205-883-8 Benz(g,h,i)perilen x
207-08-9 205-916-6 Benzo(k)fluoranten x
193-39-5 205-893-2 Indeno-(1,2,3-cd)-piren x
29. 122-34-9 204-535-2 Simazin; 6-cloro-N, N’-dietil-1,3,5-triazin-2,4-diamină  
30. neaplicabil neaplicabil Compuși tributilstanici x
36643-28-4 neaplicabil (Cation tributilstaniu) x
31. 12002-48-1 234-413-4 Triclorbenzeni  
32. 67-66-3 200-663-8 Cloroform; Triclormetan  
33. 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin; α, α, α-trifluoro-2,6-dinitro-N, N-dipropil-p-toluidină  

Notă 
*1) Nr. CAS: număr atribuit de «Chemical Abstract Service».
*2) Nr. EC: Inventarul european al substanțelor chimice existente (EINECS) sau lista europeană a substanțelor chimice notificate (ELINCS).
*3) Atunci când un grup de substanțe a fost selectat, se menționează un reprezentant tipic al acestui grup, cu titlu de parametru indicativ (între paranteze și fără număr). Pentru aceste grupuri de substanțe, parametrul indicativ trebuie definit prin metoda analitică.
*4) Aceste grupe de substanțe includ, în general, un număr mare de compuși individuali. Pentru moment, nu pot fi oferiți parametri indicativi adecvați.
*5) Numai difenileter, derivat pentabromurat (nr. CAS 32534-81-9).
*6) Fluorantenul figurează pe listă ca indicator al altor hidrocarburi aromatice policiclice mai periculoase.

(la 17-07-2015, Anexa nr. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 196 din 9 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 14 iulie 2015.)

Anexa 5 – Lista substantelor prioritare in domeniul apei la Legea apelor 107/1996 actualizata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.