Categorie: Legea 107 / 1996

Legea apelor nr. 107/1996

Anexa 7

Anexa nr. 7 – A. Planurile de management al riscului la inundații I. Componentele primelor planuri de management al riscului la inundații: 1. concluziile evaluării preliminare a riscurilor de inundații, astfel cum sunt solicitate în conformitate cu art. 76.1, sub forma unei hărți sumare a districtului hidrografic, care identifică zonele prevăzute la art. 5 alin. (1), care sunt supuse prezentului plan de management… Read more →

Anexa 6 Lista principalilor poluanti

Anexa nr. 6 – LISTA PRINCIPALILOR POLUANȚI 1. Compuși organohalogenați și substanțe care pot forma astfel de compuși în mediu acvatic 2. Compuși organofosforici 3. Compuși organostanici 4. Substanțe și preparate, sau produși de degradare ai acestora, care s-a dovedit că au proprietăți cancerigene sau mutagene sau proprietăți care pot afecta steroidogenic tiroida, reproducția sau alte funcții endocrine în sau prin mediu acvatic 5. Hidrocarburi… Read more →

Anexa 5 Lista substantelor prioritare in domeniul apei

Anexa nr. 5 – LISTA SUBSTANȚELOR PRIORITARE ÎN DOMENIUL APEI   Nr. crt. Nr. CAS *1) Nr. EC *2) Denumire substanță prioritară *3) Identificată ca substanță prioritar periculoasă 1. 15972-60-8 240-110-8 Alaclor; 2-cloro-2′,6′-dietil-N (metoximetil) acetanilidă   2. 120-12-7 204-371-1 Antracen x 3. 1912-24-9 217-617-8 Atrazin; 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazin-2,4- diamină; 2-cloro-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5- triazină   4. 71-43-2 200-753-7 Benzen   5. neaplicabil neaplicabil Difenileter bromurat… Read more →

Anexa 4 Analiza economica

Anexa 4 – ANALIZA ECONOMICĂ Analiza economică, capitol al planurilor de management pe bazine hidrografice – componenta de gospodărire calitativă a schemelor directoare, se va realiza la nivelul fiecărui bazin hidrografic și va fi structurată pe două părți: 1. Analiza economică a gestionării și utilizării durabile a apei în bazinul hidrografic; 2. Analiza economică în contextul programului de măsuri, prevăzut la art.… Read more →

Anexa 3 Continutul minim al planurilor de management ale bazinului hidrografic si al programelor de masuri aferente acestora

Anexa 3 – CONȚINUTUL MINIM AL PLANURILOR DE MANAGEMENT ALE BAZINULUI HIDROGRAFIC ȘI AL PROGRAMELOR DE MĂSURI AFERENTE ACESTORA (la 10-11-2017, Titlul anexei nr. 3 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017 ) A. Planurile de management al apelor la nivel de bazin… Read more →

Anexa 2 Latimea zonelor de protectie in jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, in lungul cursurilor de apa, digurilor, canalelor, barajelor si a altor lucrari hidrotehnice

Anexa 2 – LĂȚIMEA ZONELOR DE PROTECȚIE ÎN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE ACUMULARE, ÎN LUNGUL CURSURILOR DE APĂ, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR ȘI A ALTOR LUCRĂRI HIDROTEHNICE a) Lățimea zonei de protecție în lungul cursurilor de apă     Lățimea cursului de apă (m)                     sub 10                 … Read more →

Anexa 1.4 Schema districtelor de bazine hidrografice, cu limitele acestora

Anexa 1.4 – Schema districtelor de bazine hidrografice, cu limitele acestora – – – Titlul anexei nr. 1.4 a fost modificat de pct. 100 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. Anexa nr. 1.4 a introdusă conform LEGII nr. 310 din 28 iunie 2004, publicate în… Read more →

Anexa 1.3 Delimitarea si caracterizarea corpurilor de apa. Evaluarea impactului si presiunilor generate de activitati antropice

Anexa 1.3 – DELIMITAREA Și CARACTERIZAREA CORPURILOR DE APĂ. EVALUAREA IMPACTULUI ȘI PRESIUNILOR GENERATE DE ACTIVITĂȚILE ANTROPICE (la 19-02-2010, Titlul anexei 1.3 a fost modificat de pct. 92 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. ) 1. APE DE SUPRAFAȚĂ 1.1. Caracterizarea tipurilor de corpuri de… Read more →

Anexa 1.2 Zone protejate

Anexa 1.2 – ZONE PROTEJATE 1. Registrul zonelor protejate prevăzut la art. 5.1 trebuie să includă următoarele tipuri de zone protejate: (i) zonele desemnate pentru captarea apelor pentru utilizarea în scop potabil, stabilite în conformitate cu prevederile art. 2.6, art. 5 alin. (1) și art. 17 lit. a.2); (ii) zonele desemnate pentru protecția speciilor acvatice importante din punct de vedere economic; (iii) corpurile de apă desemnate ca ape cu scop… Read more →

Anexa 1.1 Condiții pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane

Anexa 1.1 – Condiții pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane (la 19-02-2010, Titlul anexei nr. 1.1 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei „obiective de protecție a apelor și… Read more →

Anexa 1

Anexa 1 – DEFINIȚIILE termenilor tehnici utilizați 1. acumulare nepermanentă: acumulare realizată prin bararea unui curs de apă sau ca incintă laterală îndiguită, având rol numai pentru atenuarea viiturilor; 2. abordare combinată: controlul evacuărilor și emisiilor în apele de suprafață conform modului de abordare stabilit în art 2.8; 3. acvifer: strat sau strate subterane de roci geologice sau alte strate geologice cu o… Read more →

Articolul 111.4

Art. 111.4 – Obligațiile bugetare restante stabilite prin certificate de obligații bugetare, cu excepția impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă, inclusiv accesoriile acestora, se anulează la data intrării în vigoare a prezentei legi. (la 29-08-2004, Art. 111.4 a fost introdus de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.… Read more →

Articolul 111.3

Art. 111.3 – Administrația Națională «Apele Române», ca instituție publică, preia toate drepturile și este ținută de toate obligațiile fostului agent economic Administrația Națională «Apele Române». (la 29-08-2004, Art. 111.3 a fost introdus de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004. ) Articolul 109 –… Read more →

Articolul 111.2

Art. 111.2 – Organizarea și funcționarea Administrației Naționale «Apele Române» se stabilesc prin statut propriu, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale din domeniul apelor. (la 29-08-2004, Art. 111.2 a fost introdus de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004. ) Articolul… Read more →

Articolul 111.1

Art. 111.1 – Administrația Națională «Apele Române» se va reorganiza ca instituție publică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (la 29-08-2004, Art. 111.1 a fost introdus de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004. ) Articolul… Read more →

Articolul 110

Art. 110 – Autoritatea publică centrală pentru apă este în drept să emită norme, normative și ordine cu caracter obligatoriu în domeniul apelor. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor elabora și promova, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru apă: a) procedura și competențele de emitere a avizului de gospodărire a… Read more →

Articolul 109

Art. 109 – Salariații autorității publice centrale din domeniul apelor și ai Administrației Naționale „Apele Române au dreptul să poarte uniforma, al carei model va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (la 29-08-2004, Art. 109 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea… Read more →

Articolul 108

Art. 108 – (1) Autorizațiile de gospodărire a apelor, eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, își păstrează valabilitatea numai dacă sunt reconfirmate de către Administrația Națională „Apele Române”, în baza verificării îndeplinirii tuturor condițiilor necesare pentru autorizare. (la 29-08-2004, Alin. (1) al art. 108 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată… Read more →