Articolul 5

(1) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 și 2, expropriatorul prevăzut la art. 2 alin. (2) are obligația de a aproba prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a autorității administrației publice locale sau județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, potrivit legii, indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes național, județean și local, pe baza documentației tehnico-economice aferente, amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanțare, precum și declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau ale unităților administrativ-teritoriale, sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici și termenul în care acestea se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul consiliului local respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului și va fi comunicat spre avizare și recepție Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Amplasamentul va fi materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc pe acesta. Autoritățile administrației publice locale vor include coordonatele coridorului de expropriere în planurile urbanistice generale ale localităților. Actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism poate fi finanțată și de către expropriator.

(2) Documentația tehnico-economică aferentă lucrărilor prevăzute de prezenta lege se elaborează și se aprobă în condițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale celorlalte acte normative aplicabile în materie de investiții publice de către autoritățile prevăzute la art. 2 sau de către autoritățile administrației publice locale, după caz, și va conține varianta finală a studiului de fezabilitate.

(3) În înțelesul prezentei legi, coridorul de expropriere este stabilit pe baza studiilor de fezabilitate în varianta finală sau a documentațiilor de urbanism ori a documentațiilor topocadastrale, aprobate conform legii, și este aprobat odată cu indicatorii tehnico-economici, cu documentația de urbanism sau cu documentația topo-cadastrală, după caz, incluzând și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate.
(la 12-06-2011, Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011. )

(4) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1), în termen de 6 luni de la data publicării actului normativ de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, în scopul eliberării coridorului de expropriere de orice sarcini:
a) unitățile administrativ-teritoriale sunt obligate să procedeze la întocmirea documentațiilor topo-cadastrale – a planurilor parcelare – aferente i
mobilelor care fac parte din coridorul de expropriere și la predarea acestora către expropriator, sub sancțiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
b) terenurile care fac parte din fondul forestier/circuitul agricol, situate pe coridorul de expropriere, sunt considerate scoase din circuitul forestier/agricol, prin efectul prezentei legi.
(la 17-08-2018, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 )

(5) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)d) și h), în baza proiectului tehnic pentru relocare utilități avizat de expropriator, în termen de 6 luni de la data punerii la dispoziție a terenurilor necesare, deținătorii de utilități care au rețele amplasate în zona unde se vor desfășura lucrările de execuție procedează la eliberarea amplasamentului prin devierea/protejarea rețelelor pe care le dețin. Contravaloarea execuției lucrărilor aferente eliberării amplasamentelor va fi suportată de către expropriator.
(la 17-08-2018, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 )

(6) În situația în care lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. r) sunt de drept în sarcina proprietarului imobilului expropriat, valoarea despăgubirilor acordate se calculează ca diferență între valoarea imobilului și valoarea lucrărilor.
(la 22-07-2019, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 )

(7) În cazul în care valoarea lucrărilor, determinate potrivit alin. (6), este mai mare decât valoarea imobilelor expropriate, expropriatorul recuperează diferența de valoare de la titularul obligației de închidere și ecologizare.
(la 22-07-2019, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 )

(8) Dacă titularul obligației de închidere și ecologizare este în procedură de insolvență sau faliment, diferența de valoare rezultată potrivit alin. (7) este considerată creanță curentă și se recuperează în condițiile legii.
(la 22-07-2019, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 )

(9) Lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. r) se monitorizează de către autoritatea publică centrală pe o perioadă de 5 ani de la data recepției acestuia și ulterior de către consiliul județean pe a cărui rază teritorială se află imobilul expropriat.
(la 22-07-2019, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 )

(10) Imobilul expropriat trece din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află acesta, odată cu preluarea de către consiliul județean a obligației de monitorizare a lucrărilor.
(la 22-07-2019, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 )

  1 comentariu la “Articolul 5

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.