Articolul 16

(1) În toate cazurile comisia va emite o hotărâre de stabilire a despăgubirilor în termen de două zile de la încheierea procesului-verbal, care va cuprinde mențiuni privitoare la:
a) data emiterii și componența comisiei;
b) elementele de identificare a imobilului afectat: județul, localitatea, numărul cadastral și numărul de carte funciară, după caz, suprafața și numele proprietarului/ deținătorului;
c) datele de identificare a titularului cererii, dacă a fost formulată cererea, numele și prenumele persoanelor îndreptățite să primească despăgubiri sau mențiunea conform căreia nu a fost depusă nicio cerere întemeiată pe dispozițiile art. 5 din lege;
d) acordul/ dezacordul persoanelor îndreptățite să primească despăgubiri cu privire la cuantumul despăgubirilor, exprimat în cuprinsul procesului-verbal, sau mențiunea referitoare la neprezentarea acestuia în fața comisiei;
e) valoarea despăgubirilor și modul de plată a acestora;
f) documentele avute în vedere la emiterea hotărârii;
g) concluzia comisiei și textul de lege pe care se întemeiază;
h) calea de atac împotriva hotărârii și termenul în care poate fi exercitată.

(2) Hotărârea comisiei se emite în 4 exemplare originale și poartă semnăturile membrilor comisiei prezenți. Hotărârea va avea ca anexă procesul-verbal întocmit în condițiile prezentelor norme metodologice. În cazul pluralității persoanelor interesate, hotărârea se emite într-un număr de exemplare originale corespunzător.

(3) Hotărârea comisiei poate fi revocată pentru motive temeinice. În acest caz titularul cererii va fi notificat.

(4) Hotărârea se comunică în original titularului cererii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau poate fi ridicată personal de titularul cererii ori de mandatarul acestuia cu procură specială autentică, cu semnătură de primire.

(5) Hotărârea comisiei poate fi consultată la sediul expropriatorului. Hotărârile, cuprinzând și cuantumul despăgubirilor, se vor afișa în extras atât la sediul consiliului local/ Consiliului General al Municipiului București în raza căruia se află situat imobilul expropriat, cât și pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

(6) În cazul în care, potrivit hotărârii comisiei, expropriatorul consemnează despăgubirile într-un cont bancar, un exemplar al hotărârii se va comunică unității bancare la care s-a deschis contul pe numele titularului/ titularilor de drepturi reale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.