Articolul 37

Art.  37.  –

– Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(1)  Dreptul  de  proprietate  asupra  construcţiilor  se  înscrie  în   cartea  funciară  în  baza  unui  certificat  de  atestare  eliberat  de  autoritatea  locală   emitentă  a  autorizaţiei  de  construire,  care  să  confirme  că  edificarea   construcţiilor  s-­a  efectuat  conform  autorizaţiei  de  construire  şi  că  există   proces-verbal  de  recepţie  la  terminarea  lucrărilor,  precum  şi  a  celorlalte   dispoziţii  legale  în  materie  şi  a  unei  documentaţii  cadastrale.

(2)  Construcţiile  realizate  înainte  de  1  august  2001,  care  este  data  intrării  în   vigoare  a  Legii   nr.  453/2001   pentru  modificarea  şi  completarea  Legii   nr.   50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii  şi  unele  măsuri   pentru  realizarea  locuinţelor,  se  intabulează,  în  lipsa  autorizaţiei  de  construire,   în  baza  certificatului  de  atestare  fiscală  prin  care  se  atestă  achitarea  tuturor   obligaţiilor  fiscale  de  plată  datorate  autorităţii  administraţiei  publice  locale  în  a   cărei  rază  se  află  situată  construcţia,  precum  şi  a  documentaţiei  cadastrale.

(3)  Dreptul  de  proprietate  asupra  construcţiilor  se  poate  înscrie  în  cartea   funciară  şi  pe  stadii  de  execuţie,  în  baza  următoarelor  documente:

a)   certificatului  de  atestare  a  stadiului  realizării  construcţiei,  eliberat  de   primarul  unităţii  administrativ-­teritoriale;

b)  procesului-­verbal  de  constatare  privind  stadiul  realizării  construcţiei;

c)  documentaţiei  cadastrale.

(3.1) Radierea construcțiilor din cartea funciară se efectuează în baza autorizației de desființare și a procesului- verbal de recepție sau, în lipsa acestora, a actului administrativ emis de autoritatea locală competentă prin care se confirmă desființarea construcției, precum și a documentației cadastrale, în cazurile prevăzute prin regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(4)  Ipoteca  se  poate  înscrie  numai  asupra  unui  imobil  în  întregul  său  sau   asupra  cotei-­părţi  aparţinând  unui  coproprietar.  Dacă  ipoteca  s-­a  constituit   asupra  unei  părţi  din  construcţie,  ea  va  fi  înscrisă  atât  asupra  acesteia,  cât  şi   asupra  cotei  corespunzătoare  din  părţile  comune  indivize.

(5)  Ipoteca  constituită  asupra  unui  bun  viitor  se  poate  intabula  în  condiţiile   legii  privind  creditul  ipotecar  pentru  investiţiile  imobiliare,  dacă  în  prealabil  a   fost  notată  existenţa  autorizaţiei  de  construire  şi  notarea  procesului-­verbal  de   recepţie  parţială.

(6)  În  toate  cazurile  când  prin  lege  se  acordă  un  privilegiu  imobiliar  sau  o   ipotecă  legală  pentru  garantarea  vreunui  drept  sau  creanţe,  acestea  se  vor   înscrie  din  oficiu  în  cartea  funciară,  cu  excepţia  situaţiei  în  care  părţile  renunţă   în  mod  expres  la  acest  beneficiu;;  înscrierea  privilegiului  sau  a  ipotecii  legale   se  face,  de  regulă,  în  temeiul  înscrisului  din  care  rezultă  creanţa  privilegiată   sau  care  conferă  dreptul  de  a  lua  o  inscripţie  ipotecară.

(7)  Persoana  fizică  ce  a  împrumutat,  în  baza  unui  contract  încheiat  în  formă   autentică,  o  sumă  de  bani  pentru  dobândirea  unui  imobil  are  asupra  imobilului   astfel  dobândit  un  drept  de  ipotecă  pentru  restituirea  împrumutului.

(8)  Privilegiile  sau  ipotecile  legale  se  vor  înscrie  pentru  suma  prevăzută  în   înscris; dacă creanţa  nu  este  determinată,  pentru  suma  maximă  arătată  în   cerere,  precum  şi  cuantumul  dobânzii.  În  toate  cazurile,  privilegiile  se  înscriu   şi  capătă  rang  numai  în  condiţiile  determinate  de  legea  care  le-­a  instituit,  iar  în   lipsa  vreunei  menţiuni  în  această  lege,  ele  primesc  rang  potrivit  dispoziţiilor   legale  privitoare  la  înscrierea  ipotecilor.

(9)  Când  în  înscrisul  doveditor  al  vânzării  se  învederează  că  preţul  nu  a  fost   plătit  ori  nu  a  fost  plătit  în  întregime,  privilegiul  pentru  garantarea  preţului   datorat  se  înscrie  din  oficiu,  în  folosul  vânzătorului.

(10)  Dacă  vânzarea  a  fost  desfiinţată,  privilegiul  se  va  radia  din  oficiu.
(11)   Dispoziţiile  alin.  (6)  se  vor  aplica  în  mod  corespunzător  în  cazul   schimbului  sau  împărţelii,  pentru  diferenţa  de  valoare  datorată  în  bani.

(12)  Promitentul  achizitor  al  imobilului  înscris  în  cartea  funciară  va  putea   cere,  în  temeiul  înscrisului  original  al  promisiunii  de  a  contracta  încheiate  cu   cel  înscris  în  cartea  funciară,  înscrierea  ipotecii  legale  asupra  imobilului,   pentru  restituirea  sumei  plătite  în  contul  acesteia.  În  acest  caz,  ipoteca  se   înscrie  în  termenul  şi  condiţiile  prevăzute  de   Codul  civil   pentru  notarea   promisiunii  de  a  contracta  şi  se  radiază,  din  oficiu,  dacă  imobilul  este  dobândit   de  către  promitentul  achizitor  ori,  în  cadrul  vânzării  silite,  de  către  un  terţ  care   nu  este  ţinut  să  răspundă  de  obligaţiile  debitorului.

(13)  Dreptul  de  ipotecă  se  radiază  în  condiţiile  art.  885  alin.  (2)  din  Codul   civil,  cu  excepţia  ipotecilor  constituite  în  favoarea  autorităţilor  administraţiei   publice  centrale  şi  locale,  care  se  pot  radia  în  baza  acordului  titularului   exprimat  prin  înscris  oficial  emis  de  instituţia  în  cauză,  care  poartă  semnătura   conducătorului  instituţiei  sau  a  persoanei  delegate  de  acesta,  numărul  şi  data   înregistrării.

(14)   Privilegiul  pentru  garantarea  preţului  datorat  de  coproprietarul   adjudecatar  al  imobilului  supus  împărţelii  se  va  înscrie  în  temeiul  actului  de   adjudecare.

(15)  Coproprietarul,  în  afară  de  cazurile  prevăzute  la  alin.  (11)  şi  (14),  va   putea  cere,  în  temeiul  înscrisului  original  de  partaj  şi  al  copiei  legalizate  a   cererii  de  chemare  în  garanţie,  înscrierea  ipotecii  legale  asupra  imobilelor  pe   care  ceilalţi  coproprietari  le-­au  dobândit  prin  efectul  partajului,  pentru   garantarea  creanţei  rezultând  din  evicţiune.

(16)  Arhitecţii  şi  antreprenorii  vor  putea  cere,  în  temeiul  înscrisului  original   doveditor  al  contractului  încheiat  cu  titularul  înscris  în  cartea  funciară,   înscrierea  unei  ipoteci  legale  asupra  imobilului  care  este  obiectul  lucrărilor  ce   s-­au  obligat  să  le  facă,  pentru  garantarea  preţului  acestor  lucrări.

(17)  În  cazurile  prevăzute  la  alin.  (15)  şi  (16),  registratorul  de  carte  funciară   va  încuviinţa  înscrierea  provizorie  a  ipotecii  legale  pentru  suma  arătată  în   înscrisul  de  partaj  sau  în  contractul  prevăzut  la  alin.  (16),  iar  în  lipsă,  pentru  o   sumă  maximă,  arătată  în  cererea  de  înscriere.  În  acest  din  urmă  caz,  titularul   înscris   în  cartea  funciară  va  putea  solicita  direct,  prin  plângere,  instanţei   competente  potrivit  art.  31   alin.  (4)  reducerea  sumei  maxime.  Justificarea   înscrierii  provizorii  se  va  face  potrivit  art.  899  alin.  (2)  din  Codul  civil.

(18)  În  cazul  prevăzut  la  alin.  (16),  se  va  putea  cere  radierea  înscrierii   provizorii,  potrivit  art.  899  alin.  (3)  din  Codul  civil,  numai  dacă  au  trecut  3  luni   de  la  predarea  lucrării.

(19)  Cesionarul  unei  creanţe  ipotecare  garantate  cu  o  ipotecă  imobiliară  va   putea  cere  în  favoarea  sa  înscrierea  transferului  ipotecii  în  cartea  funciară,  pe   baza  înscrisului  de  cesiune  a  creanţei  încheiat  în  formă  autentică.  În  acest   caz,  debitorul  cedat  va  putea  cere,  în  termen  de  o  lună  de  la  comunicarea   încheierii  prin  care  s-­a  încuviinţat  înscrierea  ipotecii  imobiliare,  notarea   excepţiilor  pe  care  le-­ar  fi  putut  opune  cedentului  pentru  cauze  anterioare   notificării  sau  acceptării  cesiunii  creanţei  ipotecare  şi  pe  care  înţelege  să  le   opună  cesionarului.  Registratorul  va  încuviinţa  în  întregime  sau  în  parte radierea  dreptului  de  ipotecă  imobiliară  ori  notarea  excepţiilor  invocate  de   debitorul  cedat,  în  temeiul  hotărârii  judecătoreşti  definitive  prin  care  instanţa  s-­ a  pronunţat  asupra  temeiniciei  excepţiilor  invocate  de  debitorul  cedat.

(20)  Dacă  creanţa  ipotecară  garantată  cu  o  ipotecă  imobiliară  a  fost,  la   rândul  ei,  ipotecată  cu  o  ipotecă  mobiliară,  dată  în  gaj  ori  dată  în  garanţie  în   orice  alt  mod,  debitorul  va  putea  opune  creditorului  garantat  excepţiile  pe  care   le  avea  împotriva  creditorului  său,  dacă  sunt  întemeiate  pe  cauze  anterioare   datei  notificării  sau  acceptării  cesiunii  creanţei  ipotecare.

(21)  Dacă  înscrisul  de  ipotecă  cuprinde  clauza  la  ordin  sau  la  purtător,  se  va   face  menţiune  despre  aceasta  în  înscriere.  În  acest  caz,  dreptul  de  ipotecă   imobiliară  sau  dreptul  de  ipotecă  mobiliară  ori  de  gaj  asupra  creanţei  ipotecare   se  va  dobândi  şi  va  fi  opozabil  fără  înscrierea  în  cartea  funciară,  prin  însăşi   constituirea  ipotecii  mobiliare,  strămutarea,  darea  în  gaj  ori  darea  în  garanţie   în  orice  alt  mod  a  titlului  la  ordin  sau  la  purtător.

(22)   În  cazul  în  care  cesiunea  creanţei  ipotecare  nu  fusese  anterior   notificată  sau  acceptată  în  condiţiile  Codului  civil,  comunicarea  încheierii  de   încuviinţare  a  înscrierii  cesiunii  ipotecii  ori  a  încheierii  de  notare  a  garanţiei   asupra  creanţei  ipotecare  va  reprezenta  şi  notificarea  creditorului  cedat  cu   privire  la  cesiunea  creanţei  ipotecare.

(23)  Dacă  ipoteca  creanţei  novate  a  fost  rezervată  pentru  garantarea  noii   creanţe,  aceasta  se  va  înscrie,  în  rangul  vechii  ipoteci  sau  vechiului  privilegiu,   în  temeiul  înscrisului  care  face  dovada  novaţiunii.

(24)  Cel  subrogat  în  drepturile  creditorului  ipotecar  sau  privilegiat  va  putea   cere  notarea  strămutării  dreptului  de  ipotecă  sau  privilegiului  în  temeiul   înscrisurilor  ce  dovedesc  subrogarea.

(25)  Cesiunea  rangului  ipotecii  se  va  realiza  în  condiţiile  Codului  civil.

Articolul 37. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  2 comentarii la “Articolul 37

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.